วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
   
ปีที่  2
ฉบับที่  2
เดือน  ตุลาคม 2550 - มีนาคม 2551 | october 2007 - march 2008
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
2 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ---
[ ผู้เขียน : Pairote Bennui ]
 Article name ENG : First, Second and Foreign Language Listening : Similarities and Defferences PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
2 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ---
[ ผู้เขียน : Praman Tepsongkroh ,Shaharuddin Tahir ]
 Article name ENG : TOURISM-RELATED FACTORS AFFECTING CROSS-BORDER TRAVEL AMONG THAI AND MALAYSIAN TOURISTS PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
2 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือวิญญาณบรรพบุรุษของชาวจีนกับชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : เรน จีหยวน, ประมาณ เทพสงเคราะห์ และ ปรีชานุ่นสุข ]
 Article name ENG : A Study on the Relationship of Belief and Ritual in Showing Respect to Spirits of the Ancestors of PRC Chinese and Chinese Thais in Songkhla Municipality Xone of Songkhla Province PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
2 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การศึกษานิทานของบัวไรในฐานะนิทานอธิบายเหตุสมัยใหม่ ---
[ ผู้เขียน : ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
2 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : วิธีวิทยากับประวัติศาสตร์ : พื้นฐานการวิจัย ---
[ ผู้เขียน : อดิศร ศักดิ์สูง ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
2 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การเมืองท้องถิ่นรูปแบบผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : ภาณุ ธรรมสุวรรณ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
2 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : บทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง ---
[ ผู้เขียน : ปาริฉัตรตู้ดำ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
2 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การจัดการองค์การแบบระบบการรวมอำนาน (CENTRALIZATION) และการกระจายอำนาจ (DECENTRALIZATION) ในการประกอบธุรกิจทั้งในระบบราชการและบริษัทเอกชน: การบริหารและการจัดองค์การในระบบธนาคารสาขา ---
[ ผู้เขียน : สมพงษ์ เฟื่องอารมณ์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]