วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
   
ปีที่  3
ฉบับที่  1
เดือน  เมษายน 2551 - กันยายน 2551 | april 2008 - september 2008
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
3 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การเมืองท้องถิ่นรูปแบบผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ---
[ ผู้เขียน : ]
 Article name ENG : ภาณุ ธรรมสุวรรณ PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
3 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : พัฒนาการทางสังคมและวัฒนะรรมของชุมชนในอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2434 - 2547 ---
[ ผู้เขียน : ]
 Article name ENG : อดิศร ศักดิ์สูง, ณ,พงศ์ จิตรนิรัตน์ และศุภการ สิริไพศาล PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
3 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ชุมชนจีนหาดใหญ่ : การปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมและสังคม ---
[ ผู้เขียน : ]
 Article name ENG : ศุภการ สิริไพศาล และอภิเชษฐ กาญจนดิฐ PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
3 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การปรับตัวของชาวบ้านในชุมชนพรุคลองค็องภายหลังการเกิดขึ้นของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ---
[ ผู้เขียน : ]
 Article name ENG : ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
3 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ประวัติศาสตร์ตัวตนของรัฐปัตตานีในสมัยจารีต (คริสต์ศตวรรษที่ 15 -18) ---
[ ผู้เขียน : ]
 Article name ENG : ยงยุทธ ชูแว่น PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
3 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ไทยพลัดถิ่น : ชาติและมาตุภูมิข้ามพรมแดน ---
[ ผู้เขียน : ]
 Article name ENG : ฐิรวุฒิ เสนาคำ PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
3 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ชุมชนชุมคน : ชุมคนชุมชน ---
[ ผู้เขียน : ]
 Article name ENG : ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ PDF(ENG)
[Author : ]