วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
   
ปีที่  3
ฉบับที่  2
เดือน  ตุลาคม 2551 - มีนาคม 2552 | october 2008 - march 2009
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
3 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ ประเภทภาพถ่ายดิจิทัล ---
[ ผู้เขียน : วิศปัตย์ ชัยช่วย และยศัสวิน บุญช่วย ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
3 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การศึกษาปัจจัยการเกิดน้ำท่วมเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และแนวทางป้องกันบรรเท่าในบริเวณลุ่มน้ำย่อยทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก จังหวัดพัทลุง ---
[ ผู้เขียน : นนาถนเรศ อาคาสุวรรณ, ประมาณเทพสงเคราะห์ และวรุตม์ นาฑี ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
3 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : นโยบายแรงานต่างชาติของประเทศมาเลเซีย ---
[ ผู้เขียน : สุทธิพร บุญมาก ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
3 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การย้ายถิ่นของนักเรียนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศมาเลเซีย ---
[ ผู้เขียน : กูซม ยามิรูเด็ง และมูหำหมัด สาแลบิง ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
3 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ผู้หญิง มาลายูมิสลิมชายแดนใต้ : แรงงานรับจ้างนอกระบบในประเทศมาเลเซีย ---
[ ผู้เขียน : พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และ ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
3 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การย้ายถิ่นตามฟดูกาลเพื่อเข้าไปรับจ้างทำนาในประเทศมาเลเซียของประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ---
[ ผู้เขียน : นิสากร กล้าณรงค์, ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ และศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
3 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : พัฒนาการและแนวโน้มการย้ายถิ่น ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเข้าไปในประเทศมาเลเซีย ---
[ ผู้เขียน : คำนวณ นวลสนอง, นิสากร กล้าณรงค์ และมูหำหมัด สาแลบิง ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
3 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ---
[ ผู้เขียน : Anchalee Singhanetra-Renard,Ph.D. ]
 Article name ENG : ANCESTRAL SPIRIT CULTS (Phi Pu Nya) AND THE POSITION OF WOMEN IN CHANGING NORTHERN THAI SOCIITY PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
3 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ---
[ ผู้เขียน : Graeme Hugo ]
 Article name ENG : RECENT POPULATION MOVEMENTS BETWEEN THAILAND AND AUSTRALIA: TRENDS AND IMPLICATIONS PDF(ENG)
[Author : ]