วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
   
ปีที่  4
ฉบับที่  1
เดือน  เมษายน 2552 - กันยายน 2552 | april 2009 - september 2009
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
4 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : วาทกรรมการเมืองไทย : ภาษา อำนาจ และความจริง ---
[ ผู้เขียน : พรไทย ศิริสาธกิตกิจ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : พลวัตการผลิตของชาวนาชุมชนขนาดนาก : จากนาข้าว...สู่นากุ้ง ---
[ ผู้เขียน : ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ประเพณีสองศาสนา : ความกลมกลืนบนความแตกต่างทางศาสนาของชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง ---
[ ผู้เขียน : มานะ ขุนวีช่วย ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ---
[ ผู้เขียน : ภาณุ ธรรมสุวรรณ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : มณฑิรา แซ่ลี้, ประมาณ เทพสงเคราะห์ และวรุตม์ นาฑี ]
 Article name ENG : An Application of Geographic Information System for Fire Hazard Categorization in Hatyai Municipality Area Songkhal Province PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา จากอดีตถึงปัจจุบัน ---
[ ผู้เขียน : ศุภการ สิริไพศาล และอภิเชษฐ กาญจนดิฐ ]
 Article name ENG : Rituals and Beliefs of Chinese Thai in Songkhla Basin from Past to Present PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ทัศนะการดำเนินชีวิตของนายโรงโนราตามวิถีชาวพุทธในจังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ระหว่างปี พ.ศ. 2500 - 2550 ---
[ ผู้เขียน : อุทัย เอกสะพัง ]
 Article name ENG : The Nora Performance Leaders' Concepts of Life in Buddhist Way in songkhal, Kakhon Sri Thamarat and Phattalung Province between B.E. 2500 - 2550 PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : แชร์แรงงาน: ความสัมพันธ์ทางเศรษบกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชาวบ้านภาคใต้ ---
[ ผู้เขียน : จำนงค์ แรกพินิจ ]
 Article name ENG : Labor Sharing: The Economic and Socio-Cultural Relationship of Villageers in the south of Thailand PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : อัตลักษณ์และการเคลื่อนไหวทางสังคมของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนเก้าเส้ง จังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ]
 Article name ENG : Identity and Community Movement : A Case Study of Kaoseang Community in Songkla Province PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ความหมาย และ ความจริง ในการสื่อสารทางการเมือง : การวิเคราะห์วาทกรรมรายการ เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ---
[ ผู้เขียน : เกศินี จุฑาวิจิตร ]
 Article name ENG : Meaning and Truth in the Political communication: The Discourse Analysis of the BE CONFIDENT IN THAILAND WITH PREMIER ABHISIT Programs PDF(ENG)
[Author : ]