วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
   
ปีที่  4
ฉบับที่  2
เดือน  ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553 | october 2009 - march 2010
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
4 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : The Idea of the Social in the Thought of Three Thai Politicians and Intellectuals in the mid-20th Century ---
[ ผู้เขียน : Morakot Jewachinda Meyer ]
 Article name ENG : The Idea of the Social in the Thought of Three Thai Politicians and Intellectuals in the mid-20th Century PDF(ENG)
[Author : Morakot Jewachinda Meyer ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในจังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : ภาณุ ธรรมสุวรรณ, ปาริฉัตร ตู้ดำ, ธีรพร ทองขะโชค, ชีวนันท์ คุณพิทักษ์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : กะเทาะปัญหาธรรมาภิบาลในองค์การภาครัฐ : บทวิเคราะห์จากกรณีศึกษา ---
[ ผู้เขียน : ทวนธง ครุฑจ้อน ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : โจรสลัดแห่งตะรุเตา: ผู้ร้ายในประวัติศาสตร์แห่งสยามประเทศ ---
[ ผู้เขียน : กฤติยา สิทธิเชนทร์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : หลากหลายเทคนิคการสอนประวัติศาสตร์ ---
[ ผู้เขียน : สายัณห์ สิทธิโชค ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ผลกระทบจากวิกฤติราคาข้าวต่อผลผลิตข้าวเหนียวในประเทศไทย ---
[ ผู้เขียน : วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : “เศรษฐกิจข้าวสู่ปาล์มน้ำมัน” ชาวนาปากพนัง โลกาภิวัตน์ และการพัฒนา ---
[ ผู้เขียน : กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : “ดร.ครก” จากนิยายสู่เรื่องเล่าว่าด้วยความยากจนของ “สามล้อ เมืองคอน” ---
[ ผู้เขียน : พรไทย ศิริสาธิตกิจ, ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ภาพตัวแทนประชาคมแม่น้ำจังหวัดปราจีนบุรี: ความบิดเบี้ยวของการสร้างภาพแทนชาวบ้านจากวิกฤติแม่น้ำปราจีนบุรี ---
[ ผู้เขียน : บัณฑิต ไกรวิจิตร ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ยิวแห่งบูรพาทิศ : ชาวจีนโพ้นทะเลในทัศนะชนชั้นปกครองสยาม ---
[ ผู้เขียน : ศุภการ สิริไพศาล ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : จาก “ทุนนิยมโดยรัฐ” สู่ “รัฐทุนนิยม” ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม กับการเมืองไทย ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ---
[ ผู้เขียน : ณัฏฐพงษ์ สกุลเลี่ยว ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
4 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ชีวิต “จีนจน” ในวรรณกรรม: ความทรงจำเกี่ยวกับจีนที่หายไป ---
[ ผู้เขียน : สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]