วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
   
ปีที่  5
ฉบับที่  1
เดือน  เมษายน 2553 - กันยายน 2553 | april 2010 - september 2010
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
5 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ศึกษาประเพณีออกปากกินวานในการทำนาของชาวอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : ขวัญหทัย จิตพิทักษ์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
5 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : บทบาทพระสงค์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน : กรณีศึกาชุมชนโบราณบ้านควนลูกปัด อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ---
[ ผู้เขียน : พระมหาณัฐกิจ ทิมกลับ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
5 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ธรรมะกับการเมือง-เป็นไปได้จริงหรือแค่เพ้อฟัน : บทวิเคราะห์ระบบการเมืองแบบธัมมิกสังคมนิยมของพุทธทาสภิกขุ ---
[ ผู้เขียน : นิติ มณีกาญจน์ ]
 Article name ENG : Dhamma and Politica-Can Be Truly Possible or Only Imagination : An Analysis of BhikkhuBuddhadass's Dhammic Socialism PDF(ENG)
[Author : Niti Maneekarn ]
ปีที่/ฉบับที่
5 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : บทบาทของชาวอาหรับ-เปอร์เซียในบริเวณคาบสมุทรไทย : ภาพสะท้อนจากแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในภาคใต้ ---
[ ผู้เขียน : พรชัย นาคสีทอง ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
5 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ความสามารถในการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 0115241 การเขียนเบื้องต้น ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยทักษิณ ---
[ ผู้เขียน : นวลทิพย์ มหามงคล ]
 Article name ENG : The Use of Shepherd's Spelling Rules to Umprove the Spelling Ability of English Major Students Taking course 0115241 Basic Writing Academic Year 2009 Thaksin University PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
5 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ผลการใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิธีการเรียนแบบร่วมมือต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าในของนิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ---
[ ผู้เขียน : จุรีภรณ์ มะเลโลหิต ]
 Article name ENG : The Effects of Using STAD Technique of Cooperative Learning Method On Englis Reading Comprehension of the Second Year Students at Thaksin University, Phathalung Campus PDF(ENG)
[Author : Jureeporn Melelohit ]
ปีที่/ฉบับที่
5 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใช้เว็บบล็อกเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ---
[ ผู้เขียน : เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ ]
 Article name ENG : The Study of Achievement Motivation in Using Webblogs to Enhance University Students' Writing Competency PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
5 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแบบการเรียนของนิสิตและแบบการสอนของอาจารย์ที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ---
[ ผู้เขียน : จตุพงค์ โมรา ]
 Article name ENG : An Analysis of Matching between Students' Learning Styles and Their Teacher's Teaching Styles Relating to the English Learning Achievement of Bachelor Degree Students at Thaksin University PDF(ENG)
[Author : Jatupong Mora ]
ปีที่/ฉบับที่
5 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การใช้เทคนิค KWL-Plus พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และสรุปความ ---
[ ผู้เขียน : นิดา มีสุข ]
 Article name ENG : The Development of nalytical Thinking skills and Summarization Writing Skills PDF(ENG)
[Author : Nida Meesuk ]
ปีที่/ฉบับที่
5 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ผลของการใช้รูปแบบการมอบหมายงานแบบรายผุ้ป่วยในการศึกษาภาคปฏิบัติต่อการพัฒนานักศึกษาตามผลการเรียนรู้ ---
[ ผู้เขียน : กรุณา แดงสุวรรณ และทิพยวรรณ นิลทยา ]
 Article name ENG : Effects of utilizing case assignment method in the study of the practicum on student development based on the defined learning outcomes PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
5 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การพัฒนาผู้เรียนหรือการปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ---
[ ผู้เขียน : สุริยา เหมตะศิลป ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]