วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
   
ปีที่  5
ฉบับที่  2
เดือน  ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554 | october 2010 - march 2011
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
5 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุภาพจิตของผู้บำบัดยาเสพติดที่มารับบริการในสถานพยาบาล จังหวัดสตูล ---
[ ผู้เขียน : ภัทรภร ปรีดาศักดิ์, จรัส อติวิทยาภรณ์ และนิรันดร์ จุลทรัพย์ ]
 Article name ENG : Factors Affecting Mental Health Status of drug addiction patient Towards Health services under The Health Care Unit in Changwat Satun PDF(ENG)
[Author : Pattharaporn Preedasak, Jarat Atiwitthayaporn and Niran Junlazup ]
ปีที่/ฉบับที่
5 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของบุคลากรและประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : ทรงยศ นพภาพัน์, จรส อติวิทยาภรื, และนิรันดร์ จุลทรัพย์ ]
 Article name ENG : The Development Participation of Personnel and People according to Strategic Development Plan, the Case Study of Klongree Tambon Administrative Organization, Amphoe Sathingpre, Chagwat Songkhla PDF(ENG)
[Author : songyot Noppapan, Jarat Atiwitthayaporn and Niran Juniazup ]
ปีที่/ฉบับที่
5 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ศึกษาจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : ยอดชาย พรหมอินทร์, วุฒิ วัฒนสิน และอุทัย เอกสะพัง ]
 Article name ENG : Studied the Mural Paintings in the Ordination Hall of Wat Matchimawat Meuang District, Songkhla Province PDF(ENG)
[Author : Yodchye Prom-inn, Woothi Wattanasin and Uthai Eksaphang ]
ปีที่/ฉบับที่
5 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การประกอบอาชีพทำนาเกลือของชาวบ้านตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ---
[ ผู้เขียน : นราวดี โลหะจินดา, ประมาณ เทพสงเคราะห์ และชูรีรัตน์ คงเรือง ]
 Article name ENG : SALT PRODUCING OCCUPATION IN BANA SUB-DISTRICT, PATTANI PROVINCE PDF(ENG)
[Author : Narawadee Lohajinda, Praman Tepsongkro and Chuleerat Kongruang ]
ปีที่/ฉบับที่
5 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การปรับยุทธวิธีในการดำรงชีพของชาวประมงมุสลิมขนาดเล็กในภาวะขาดแคลนทรัพยากร : กรณีศึกษาในชุมชนชายทะเลตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : เชษฐา มุหะหมัด ]
 Article name ENG : Adaptation of Livelihoods Strategies among Muslim Small-scale Fishermen in a Condition of Resource Scarcity: A Case Study in Chai Tale Community, Tambon Kutao. Amphoe Hatyai, Changwat Songkhla PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
5 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : จะอยู่กันอย่างไร ณ ชายแดนใต้? : ชาวประมงมลายูมิสลิมพื้นบ้านในบริบทการพัฒนาและความทันสมัย ---
[ ผู้เขียน : พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และกรุณา แดงสุวรรณ ]
 Article name ENG : How to make a living in the southern border provinces : Malay-Muslim Fisherfolk in the context of development and modernization PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
5 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ลักษณะเด่นในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของ สลา คุณวุฒิ ---
[ ผู้เขียน : เนตรนภา ยิ้วเหี้ยง ]
 Article name ENG : Prominent Features in Sala Khunnawut's country Songs PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
5 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในเรื่องสั้น 1 รางวัลพานแว่นฟ้า พ.ศ. 2545-2551 ---
[ ผู้เขียน : ชญาน์ทัต เอี้ยวฉาย ]
 Article name ENG : Concepts of Democracy and Political Participation in Panwaenpha Award-Winning Short Stories 2002-1008 PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
5 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษบกิจของ "สังคมชาวนา" อีสาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2500-2550 ศึกษากรณีหมู่บ้านกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด ---
[ ผู้เขียน : ธิติญา เหล่าอัน ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]