วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
   
ปีที่  6
ฉบับที่  1
เดือน  เมษายน 2554 - กันยายน 2554 | april 2011 - september 2011
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
6 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : พระกระยาหารในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคราวเสด็จประพาสต้น : ภาพสะท้อนพระอิริยาบถส่วนพระองค์ ---
[ ผู้เขียน : พรชัย นาคสีทอง ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การผลิตสีเพื่อการย้อมผ้าและการย้อมด้ายของกลุ่มชาวบ้านในจังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : วิเชษฐ์ จันทร์คงหอม, อุทัย เอกสะพัง และวุฒิ วัฒนสิน ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ศึกษาอัตลักษณ์ชาวไทยเชื้อสายจีนอากกา ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : MA GUITONG ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ความสัพพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วมจัดการท่องทเยว โดยชุมชนกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ---
[ ผู้เขียน : ธนากร จันทกุล, วาทิต ระถี และนิรันดร์ จุลทรัพย์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : Tanakron Janthakul, Wadhit Ra-Thee and Nirun Jullasub ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในอำเภอเมืองปัตตานีหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ ---
[ ผู้เขียน : สิทธิชัย ศรีวงษา, ชูลีรัตน์ คงเรือง และประมาณ เทพสงเคราะห์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : Sittichai Srewongsa, Chuleerat Kongruang and Praman Tepsongkro ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลนตามแนวทาง พระราชดำริของชุมชนตำบลนาเกลือ อำเภอกันัง จังหวัดตรัง ---
[ ผู้เขียน : กานตนา สุวรรณโณม อิศรัฏฐ์ รินไธสง และนิรันดร์ จุลทรัพย์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : Kantana Suwanno, Lssarat Rinthaisong and Niran Juliasap ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : มหาชาติคำหลวง : วรรณคดีเอกสมัยอยุธยาตอนต้น ---
[ ผู้เขียน : จุฑารัตน์ ไชยสวัสดิ์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : Chutharat Chaisawat ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การประกอบสร้างมายาคติ "ความเป็นเมีย" ในเรื่องแม่นาก ---
[ ผู้เขียน : พรพิชชา บุญบรรจง ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การศึกษารูปแบบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เรียนโดยใช้เทคนิคเดลฟาย ---
[ ผู้เขียน : สายัณห์ สิทธิโชค ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : a Study on Social studies, religion and culture Subject Groups Teaching Model Encasings Learners s Emotional Intelligence through Delphi Technique ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การจำแนกและการกระจายป่าเสม็ดบริเวณรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ---
[ ผู้เขียน : วราภรณ์ ทนงศักดิ์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ---
[ ผู้เขียน : ภาณุ ธรรมสุวรรณ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ---
[ ผู้เขียน : ]
 Article name ENG : King Rama The first's Letter To Queen Maria I of Portugal, 1786 PDF(ENG)
[Author : Predee Phisphumvidhi ]