วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
   
ปีที่  6
ฉบับที่  2
เดือน  ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555 | october 2011 - march 2012
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
6 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ศึกษาการดำเนินงานของโรงรับจำนำอัรเราะอนูในการให้สินเชื่อรายย่อยในประเทศมาเลเซีย ---
[ ผู้เขียน : กูมัจดี ยามิรูเด็ง ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ---
[ ผู้เขียน : ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ]
 Article name ENG : Development for Community Security in the Southernmost Provinces PDF(ENG)
[Author : Nathapong Chitniratna ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : "ชุมชนศรัทธา" แนวทางการพัฒนาสังคมบนฐานของศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้" ---
[ ผู้เขียน : อะแว มะแส ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : Awae Masae ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : กระบวนการยุติธรรมกับศักยภาพท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่เปลี่ยนไป : แนวทงและข้อเสนอแนะ ---
[ ผู้เขียน : พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การจัดการศึกษาเพื่อชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียน "ตักวา ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ---
[ ผู้เขียน : นภาพร อติวานิชยพงศ์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ความสัมพันธ์ของคนมลายูมิสลิมใน "ปอเนาะดาแล" ---
[ ผู้เขียน : คมวิทย์ สุขเสนีย์, พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และ สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ ]
 Article name ENG : The Relationships of Malay Muslims "Pondok Dalae" PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : สงครามและสันติภาพ : การเมืองเรื่องอัตลักษณ์ในการผลิตซ้ำตำนานเกี่ยวกับมิสยิดกรือเซะของกลุ่มชาติพันธุ์ในปัตตานี ---
[ ผู้เขียน : พิเชฐ แสงทอง ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : พลังชุมชน พลังผู้ไร้สิทธิ : กับการสร้างการเปลี่ยนแปลงจากข้างล่าง ---
[ ผู้เขียน : อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : เพศสภาพกับเครือข่ายการย้ายถิ่น : แรงงานมลายูย้ายถิ่นในประเทศมาเลเซีย ---
[ ผู้เขียน : สุทธิพร บุญมาก ]
 Article name ENG : Gender and Migration Networks: Nayu migrant workers in Malaysia PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : เราต่างอยู่ในแนวซุ่มยิงและพื้นที่สังหาร ---
[ ผู้เขียน : จรูญ หยูทอง ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : พลังแห่งเสียงที่ไม่เคยได้ยิน : ถอดประสบการณืจากการทำรายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ ---
[ ผู้เขียน : โซรยา จามจุรี ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ผู้หญิง : กับการดิ้นรนเพื่อสันติภาพ "ความท้าทายที่รอการพิสูจน์" ---
[ ผู้เขียน : ปาตีเมาะ เปาะอิแดดาโอะ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : เด็กย่ำกั้ง... เยาวชนผุ้จุดประกายฝันของชุมชน สู่พลังการขับเคลื่อนในขบวนการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อการพึ่งตนเอง ---
[ ผู้เขียน : นิธิมา บินตำมะหงง ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : "เพราะ...จึงยอมไว้ใจ" : บททดลองศึษามิติความไว้วางใจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านการทบทวนวรณกรรมเชิงทฤษฏีและบางกรณีการสร้างและการฟื้นความไว้วางใจในต่างประเทศ ---
[ ผู้เขียน : อาทิตย์ ทองอินทร์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การวิเคราะห์เนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมในนิตยสารสารคดี ---
[ ผู้เขียน : ดิศราพรรณ เจริญวงศ์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : จุดเปลี่ยน : การสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมปักษ์ใต้ ---
[ ผู้เขียน : สุธารัตน์ รัตนคช ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ปฏิญญาสงขลา สังคม-ชุมชนใหม่ที่เป็นไปได้ ---
[ ผู้เขียน : ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
6 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : สถานภาพชุมชนและคนเชื้อไทยในพหุสังคมมาเลเซีย : กรณีศึกษารัฐเกดะห์ ระหว่าง พ.ศ. 2452 -2550 ---
[ ผู้เขียน : พรชัย นาคสีทอง และอนินทร์ พุฒิโชติ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]