วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
   
ปีที่  7
ฉบับที่  1
เดือน  เมษายน 2555 - กันยายน 2555 | april 2012 - september 2012
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
7 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) เรื่อง เศรษฐศาสตร์การเมือง โลกทัศน์กับการวิเคราะห์ระบบและการเปลี่ยนแปลง ---
[ ผู้เขียน : ผู้เขียน ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ ผู้วิจารณ์ พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : องค์ประกอบการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตภาคใต้ฝั่งตะวันออก ---
[ ผู้เขียน : สมพร ญาณสูตร, เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, ไพศาล หวังพานิช และ สงวนพงศ์ ชวนชม ]
 Article name ENG : Factors of Learning community of the Expanded Educational Opportunities Schools in the South East Goast of Thailand PDF(ENG)
[Author : Somporn Yanasoot, Sermsak Wisalaporn, Paisarn Wangpanich and Sanguanpong Chuanchom ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ชื่อตราสินค้าชุมชนในจังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : จริญญา ธรรมโชโต ]
 Article name ENG : Brand Names of Community Products in Songlhla PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : บทบาทอาจารย์ในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในภาคใต้ ---
[ ผู้เขียน : กรุณา แดงสุวรรณ และ สุธาสินี บุญญาพิทักษ์ ]
 Article name ENG : Roles of Teachers in Helping and Supporting Disabled University Students: A Case Study of a Rajabhut University in the South of Thailand PDF(ENG)
[Author : Karuna Daengsuwan and Suthasinee Boonyapithak ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การประเมินผลสำเร็จของชุมชนที่ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า ---
[ ผู้เขียน : กฤติยา อนุวงศ์ และสุรสิทธิ์ วชิรขจร ]
 Article name ENG : The Successful Evaluation of the Communities under the Operation of the National Housing Authority Standard of Living: A case Study of Tung song Hong, Flat Building for Rent PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การประเมินโครงการฝึกอบรมข้าราชสำนัก สำนักพระราชวัง กรุงเทพมหานคร ---
[ ผู้เขียน : พิทักษ์รณชัย สลางสิงห์, สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ และ ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ ]
 Article name ENG : The Evaluation of Bureau of The Royal Household (Bangkok Office)'s Staff Training Program PDF(ENG)
[Author : Pitackrounnachai Salangsing, Suthiwan Pirasaksopon and Chanwit Tiamboonpraset ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การสร้างภาพพุทธศิลป์ซ้อนผสานระหว่ารูปต้นพระศรีมหาโพธิ์และภาพโพธิ์พฤกษ์ ---
[ ผู้เขียน : ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์ ]
 Article name ENG : The Form Creation of Buddhist Art Using Simultaneous Methods Relating to the Bodhi Tree and the Crowd of Bodhi Trees PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของ "kedo" ที่อยู่ท้ายประโยค : เปรียบเทียบระหว่างผู้ใช้ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยกับชาวญี่ปุ่น ---
[ ผู้เขียน : ชาคริยา ชุมมวล ]
 Article name ENG : Understanding on the Functions of "kedo" at the Ends of Sentences : Comparing between Thai and Native Speakers of Japanese PDF(ENG)
[Author : Chakhariya Chummuel ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ป่าเม็ดชุมชนควนโสกับบทเรียนการจัดการป่าโดยรัฐ ---
[ ผู้เขียน : อุทัย ปริญญาสุทธินันท์, สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี, ยินดี หนูบวช และเทพรัตน์ จันทพันธ์ ]
 Article name ENG : Melaleuca Forest in Khuan So Community and Lesson from Forest Management by State PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การแปรและการธำรงคำศัพท์ของผู้พูดสามระดับอายุที่ใช้ในชุมชน เขาพระนารายณ์ ตำบลเหล อำเภอปะกง จังหวัดพังงา ---
[ ผู้เขียน : จุพาฏา เทพวรรณ, ฉันทัส ทองช่วย และจริญญา ธรรมโชโต ]
 Article name ENG : Lexical Variation and Maintenance among Three Generations in Kho Pranarai community, Le Subdistrict, Ka Pong District, Phang-ngaProvince PDF(ENG)
[Author : Jutada Tebpawan, Chanthas Thongchuay and Jarinya Thammachoto ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือโดยใช้แผนยังความคิดที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ---
[ ผู้เขียน : ดารกา วรรณวนิช ]
 Article name ENG : The Effect of Cooperative Learning Activities using Mind - Mapping on Critical Thinking and Composition Writing Skills of Mattayomsuksa 5 students from Prasarnmit Demonstration School (secondary) PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การใช้วิธีการเขียนแบบเน้นกระบวนการเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ ---
[ ผู้เขียน : เกร็ดทราย วุฒิพงษ์ ]
 Article name ENG : The Use of Process-Oriented Approach to Enhance Third - Year Students' English Writing Competency at Thaksin University PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : มุมมองของผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่มีต่อความตระหนักในการออกเสียงภาษาอังกฤษ : ตระหนักหรือไม่ ---
[ ผู้เขียน : ศุภานัน พรหมมาก ]
 Article name ENG : Thai University Students' Perspectives on English Pronunciation Awareness: Is It ignored or Awakened? PDF(ENG)
[Author : Supanan Prommak ]