วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
   
ปีที่  7
ฉบับที่  2
เดือน  ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556 | october 2012 - march 2013
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
7 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีจากข้อมูลกรณีชุมชนท่องเที่ยวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ---
[ ผู้เขียน : ชนธัญ แสงพุ่ม, ดุษฏี ดยเหลา, สุภาวดี มิตรสมหวัง และวรรณวดี เนียมสกุล ]
 Article name ENG : Development of Sustainable Tourism Community : A grounded Theory Study of Tourism community Base on the Philosophy of Sufficiency Economy PDF(ENG)
[Author : Chonthun Sangpoom, Dussadee Yoelao, Supavadee Neamsakul ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท : การทบทวนและบูรณาการกรอบแนวคิด ---
[ ผู้เขียน : ธีรพร ทองขะโชค ]
 Article name ENG : Stakeholder Engagement and corporate Social Responsibility: A Review and and Integrated Conceptual framework PDF(ENG)
[Author : Teeraporn Tongkachok ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยทักษิณ ---
[ ผู้เขียน : เจนจิรา วิศพันธ์ และเกษตรชัย และหีม ]
 Article name ENG : Needs Assessment for Development of Supporting Personnel of Thaksin University PDF(ENG)
[Author : Jenjira Witsaphan and Kasetchai Laeheem ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การใช้สื่อโสตทัศน์เพื่อจูงใจในการเรียนการออกเสียงภาษาอังกฤษของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ---
[ ผู้เขียน : วไลพร ศาสนประดิษฐ์ ]
 Article name ENG : Using English Audio-visual Media to Motivate the Learing of English Pronunciationin Second-Year English Major Students at Thaksin University PDF(ENG)
[Author : Walaiporn Sasanapradit ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของเทศบาลตำบลที่ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบบช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2551 : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์ และอาคมใจแก้ว ]
 Article name ENG : Result-Based Management of Sub-District Municipalities Upgraded from Sub-District Administration Oraganizations during 2007 - 2008 : A Case Study of Songkhla Province PDF(ENG)
[Author : Soodchalerm Sattrapru and Akom Chaikeaw ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ผลกระทบจากการดำเนินยุทธศาสตรืการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานีระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2553 ---
[ ผู้เขียน : บงการ บุญสนธิ์, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ และยุทธพร อิสรชัย ]
 Article name ENG : The Impact of the Alleviation Strategies Implementation on the People Affected in the Unrest in Pattani Province B.E. 2547 - 2553 PDF(ENG)
[Author : Bonggarn Boonsonth, Therapath Sereerangsan and Yuthaporn Isarachai ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การยึดทรัพย์สินชนชาติศัตรูของประเทศไทย ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองกับขบวนการทหารพม่าอิสระในจังหวัดลำปาง สมัยสงครามโลกครั้งทีสอง ---
[ ผู้เขียน : กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ ]
 Article name ENG : The Seizing Enemy Property of Thailand in WW II and the Movement of Free Burmese Army in Lampang PDF(ENG)
[Author : Kanokwan Uthongsap ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ความเชื่อเรื่อง "เนียะตา" ในสังคมเขมร ---
[ ผู้เขียน : ชาญชัย คงเพียรธรรม ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : Chanchai Khongphianthum ]
ปีที่/ฉบับที่
7 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ความเคลื่อนไหวทางการเมืองขององค์กร SUARAM ในการต่อต้านกฎหมายความมั่นคงภายในของมาเลเซีย (ค.ศ. 1989 - 2009) ---
[ ผู้เขียน : อภิเชษฐ กาญจนดิฐ ]
 Article name ENG : The Political Movement of SUARAM for Anti-Internal Security Act in Malaysia (1989 - 2009) PDF(ENG)
[Author : Apichest Kanchanadit ]