วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
   
ปีที่  8
ฉบับที่  1
เดือน  เมษายน 2556 - กันยายน 2556 | april 2013 - september 2013
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
8 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ---
[ ผู้เขียน : กาญนา มินสัน ]
 Article name ENG : Book Revies : Mastering English Literature PDF(ENG)
[Author : by Richard Gill Review by Kanchana Minson ]
ปีที่/ฉบับที่
8 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ศิลปกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว ---
[ ผู้เขียน : สงกรานต์ กลมสุข ]
 Article name ENG : Lanna Arts for Tourism PDF(ENG)
[Author : Songkran Klomsook ]
ปีที่/ฉบับที่
8 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ : มุมมองใหม่ในการวิจัยทางภาษาไทย ---
[ ผู้เขียน : วรพงศ์ ไชยฤกษ์ ]
 Article name ENG : Critical Discourse Analysis : A New Perspective on Thai Language Research PDF(ENG)
[Author : Worapong Chairerk ]
ปีที่/ฉบับที่
8 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : กลวิธีการเรียนคำศัพท์สำหรับผู้เขียนชาวไทย : จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ ---
[ ผู้เขียน : จงรักษ์ เลี้ยงพาณิชย์ ]
 Article name ENG : Vacabulary Learning Strategies for Thai Learners : Research to Practice PDF(ENG)
[Author : Chongrak Liangpanit ]
ปีที่/ฉบับที่
8 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ความคาดหวังและความคิดเห็นในสภาพปัจจุบันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ---
[ ผู้เขียน : วริศรียา ขวัญดี ]
 Article name ENG : Expectations and Opinions of Undergraduate students toward the educational Administration of Faculty of Science and Technology, Thammasat University PDF(ENG)
[Author : Warissareeya Kwandee ]
ปีที่/ฉบับที่
8 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : แนวคิดความเป็นเมือง และมิติทางเศรษฐกิจ ---
[ ผู้เขียน : นิภาพรรณ เจนสันติกุล ]
 Article name ENG : Concept of urbanization and economic aspect PDF(ENG)
[Author : Nipapan Jensantikul ]
ปีที่/ฉบับที่
8 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูในภาวะความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ ---
[ ผู้เขียน : สุมาลี กรดกางกั้น ]
 Article name ENG : Motivation at Worked of the Teachers under the Unrest Situation in the Three Southern Bordering Provinces PDF(ENG)
[Author : Sumalee Grodgangunt ]
ปีที่/ฉบับที่
8 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : แนวคิดและรูปแบบการปกครองตนเองในจังหวัดปัตตานี ---
[ ผู้เขียน : ญาณิสร ประสงค์, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ และยุทธพร อิสรชัย ]
 Article name ENG : The Innovative Idea and Pattern of Local Self Government in Patani Province PDF(ENG)
[Author : Yanisorn Prasong, Therapath Sereerangsan and Yuthaporn Isarachai ]
ปีที่/ฉบับที่
8 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : สถาบันทางวิชาการภาคพลเมือง: วิทยาลัยป้องกันชุมชนเกิดขึ้นได้จริงหรือ? ---
[ ผู้เขียน : ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : Nathapong Chitniratna ]