วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
   
ปีที่  8
ฉบับที่  2
เดือน  ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557 | october 2013 - march 2014
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
8 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การศึกษาการกระจายตัวของวัดบนคาบสมุทรสทิงพระที่ปรากฏในแผนที่แสดงเขตกัลปนาวัดในสมัยอยุธยาด้วยระบบภูมิสารสนเทศ ---
[ ผู้เขียน : บรรจง ทองสร้าง ]
 Article name ENG : The Investigationof Temple Distribution on Sating Phra Peninsula on the Kalpana map in Ayutthaya Era by Global Positioning System(GIS) PDF(ENG)
[Author : Banchong Thongsang ]
ปีที่/ฉบับที่
8 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลาในระบบเศรษฐกิจชุมชน : มองผ่าน "ตลาดนัด" วันอาทิตย์สถานีรถไฟสงขลา ---
[ ผู้เขียน : พรชัย นาคสีทอง และอภิเชษฐ กาญจนดิฐ ]
 Article name ENG : PDF(ENG)
[Author : ]
ปีที่/ฉบับที่
8 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนชะแล้ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : ธเนศ ทวีบุรุษ และอุทิศ สังขรัตน์ ]
 Article name ENG : Participatory process development of Chalae community based ecotourism management : A case study of Chalae sub-didtrict, Singhanakorn district, Songkhla province PDF(ENG)
[Author : Thanet Thaweeburut and Utit Sungkharat ]
ปีที่/ฉบับที่
8 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : ชาคริต โภชะเรือง ]
 Article name ENG : The Development of Participatory Public Policy Processes to Tackle climate Change : A Case Study of Kutao Municipal Area, Hat Yai, Songkhla Province PDF(ENG)
[Author : Chakrit Phocharueang ]
ปีที่/ฉบับที่
8 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : แนวทางการัดการน้ำเพื่อการทำนาของตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : สุรีรัตน์ ชัยเชื้อและคณะฯ ]
 Article name ENG : (Guideline foe water management for farming in Banratpun community Cheangsea sub-district kasaesin district Songkhla province PDF(ENG)
[Author : Sureerat Chaichou. Et.al. ]
ปีที่/ฉบับที่
8 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองจำไหรตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : สมศักดิ์ ศรีสุขและคณะฯ ]
 Article name ENG : Restoring and Conservation Jumrai Canal in Khokmuang sub-distric KhlongkoiKhong District Songkhla Province PDF(ENG)
[Author : Somsug Srisook, et.al. ]
ปีที่/ฉบับที่
8 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การจัดการความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนควนโส ---
[ ผู้เขียน : สวรินทร์ เบ็ญเด็มอะหลี, เยาวนิจ กิตติธรกุล, สมยศ ทุ่งหว้า และ อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ ]
 Article name ENG : Conflict management ralated to the use of natural resources of Khuan So community PDF(ENG)
[Author : Ssarbo Bendev-Ahlee, Jawanit Kittitornkool, Somyot Thungwa and Uthai Parinyasutinun ]