วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
   
ปีที่  9
ฉบับที่  1
เดือน  เมษายน 2557 - กันยายน 2557 | april 2014 - september 2014
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
9 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ผ้าทอภาคใต้ : ความหมายและพลวัตของผ้าทอในมิติของเจ้าของวัฒนธรรม ---
[ ผู้เขียน : นพพล เจริญสุข ]
 Article name ENG : Southern woven Cloths : Meaning and Dynamic Woven cloth in Dimentsion for Owner Cluture PDF(ENG)
[Author : Noppon Jareansok ]
ปีที่/ฉบับที่
9 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วมของหาดตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ---
[ ผู้เขียน : นิเยาะ นิแว และชนิษฎา ชูสุข ]
 Article name ENG : Local government Authority and the Community-based Tourism of Talokapor Beach, Yaring District, Pattani Province PDF(ENG)
[Author : Niyoh Niwae and Chanisada Choosuk ]
ปีที่/ฉบับที่
9 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ทัศนะการปรับตัวและรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ป่ายดรคร้ายแรงที่มีภาวะใกล้ตายที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาแบบประคับประคอง ---
[ ผู้เขียน : วรรษมน บูรณรัช ]
 Article name ENG : Perspectives, Adapting and Living of Life Threatening IIIness patients undr Palliative care PDF(ENG)
[Author : Wassamon Buranaruch ]
ปีที่/ฉบับที่
9 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : งานเดือนสิบนครศรีธรรมราช : บทบาทและอิทธิพลของรัฐต่อพัฒนาการของงานในช่วง พ.ศ. 2520 - 2550 ---
[ ผู้เขียน : ปริญญา มงคลพาณิชย์ ]
 Article name ENG : Nakhon Si Thammarat's Duean Sib Festival: the State's Role and its Influence on the Development of Nakhon Si Thammarat's Sat Duean 1977 - 2007 C.E. PDF(ENG)
[Author : Parinya Mongkolpanich ]
ปีที่/ฉบับที่
9 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : สาคร สิทธิศักดิ์ ]
 Article name ENG : Good Governance Strategies of Local Governments in Songkhla Province PDF(ENG)
[Author : Sakorn Sittisak ]
ปีที่/ฉบับที่
9 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การประเมินแผนพัฒนาเชิงระบบ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูง ---
[ ผู้เขียน : ภาณุ ธรรมสุวรรณ ]
 Article name ENG : An Evaluation of A Systematic Development Plan: a Case Study of Satun Provincial Administration Organization PDF(ENG)
[Author : Phanu Thamsuwan ]
ปีที่/ฉบับที่
9 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : แรงจูงใจของพนักงานส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล กรณีศึกษา เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสงขลส ---
[ ผู้เขียน : ยศธร ทวีพล และณัฐกริช เปาอินทร์ ]
 Article name ENG : Motivation of Local officers about the Effectiveness of Intergovernmental Cooperation A Case Study of Municiplities and Subdistrict Administrative Organizations in Songkhla Province PDF(ENG)
[Author : Yossathorn Taweephon and Nuttakrit Powintara ]
ปีที่/ฉบับที่
9 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ผู้หญิงในสังคมชนบท : การศึกาเชิงประวัติศาสตร์บริเวณคาบสมุทรสทิงพระจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2504 - 2550 ---
[ ผู้เขียน : อดิศร ศักดิ์สูง ]
 Article name ENG : Women in Rural Society: A Historical study on Sathing Phra Peninsula in Songkhla Province, 1961 - 2007 A.D. PDF(ENG)
[Author : Adisorn Saksoong ]