วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
   
ปีที่  9
ฉบับที่  2
เดือน  ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558 | october 2014 - march 2015
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
9 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การปรับตัวของรายการโทรทัศน์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อหลายหน้าจอ ---
[ ผู้เขียน : ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ ]
 Article name ENG : The Adaptation TV Program towards multi-screen media viewing Behavior PDF(ENG)
[Author : Supasil Kujitjuerwong ]
ปีที่/ฉบับที่
9 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การคิดอย่างมีวิจารณญาณในกระบวนการเรียนรู้สังคมศึกษา ---
[ ผู้เขียน : ฐากร สิทธิโชค ]
 Article name ENG : Critical Thinking in Social Studies Learning Process PDF(ENG)
[Author : Thakorn Sitthichok ]
ปีที่/ฉบับที่
9 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : อัษฏาพานรคำกาพย์ภาคใต้: ลักษณะร่วมและการสร้างสรรค์เฉพาะถิ่น ---
[ ผู้เขียน : พัชลินจ์ จีนนุ่น และวราเมษ วัฒนไชย ]
 Article name ENG : Atsadapanorn Kam Kap in the Southern : The Mutual Characteristics and the Creating in the Local PDF(ENG)
[Author : Phatchalin Jeennoon and Warames Wattanachai ]
ปีที่/ฉบับที่
9 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ปัญหาในการเข้าถึงและใช้ประโยชนืทรัพยากรในป่าพรุช่วงก่อนและหลังการเกิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ---
[ ผู้เขียน : ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ ]
 Article name ENG : The Problem of the Accessibility and Use of the Resources in the Swamp Forest Before and After the Introduction of the Pakphanang River Basin Development Project PDF(ENG)
[Author : Chonlada Sangmanee Sirisatidkid ]
ปีที่/ฉบับที่
9 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ---
[ ผู้เขียน : สุรสิทธิ์ วชิรขจร ]
 Article name ENG : Factors Affecting Service Receiver's Trust on the Operation of Community Organizations Development Institute (Public Organization) PDF(ENG)
[Author : Surasit Vajirakachorn ]
ปีที่/ฉบับที่
9 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การวิจัยประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ---
[ ผู้เขียน : ปัญญา เลิศไกร และคณะฯ ]
 Article name ENG : Evaluation of Potential Development Project for Youth Leaders Takuapa District, Phang-nga Province PDF(ENG)
[Author : Punya Lertgrai. Et.al. ]
ปีที่/ฉบับที่
9 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจของสามเณร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคทร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ---
[ ผู้เขียน : ปนิตา ประทุมสุวรรณ และคณะฯ ]
 Article name ENG : A Study of Learning Achievement on Civil Duty Cultural and Social Life, Critical Thinking and Satisfaction by Leaning with Syndicate in Conjunction with Graphic Techniques of The Mattayomsuksa 1 Novices PDF(ENG)
[Author : Panita Pratoomsuwan. Et.al. ]
ปีที่/ฉบับที่
9 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ปัจจัยในการนำนโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม ประเด็นการคุ้มครองสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวของบุคลากรไปปฏิบัติในจังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : ดวงฤดี สุริยันยงค์ และคณะฯ ]
 Article name ENG : Factors in the Implementation of Human and Social Security Policy on the Protection for Intrafamily Violence Affected Women of songkhla Province Officers PDF(ENG)
[Author : Duangruedee Suriyanyong. Et.al. ]
ปีที่/ฉบับที่
9 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ---
[ ผู้เขียน : หยดฟ้า ราชมณี และคณะฯ ]
 Article name ENG : Political Participations and Elections of Students in Nakhon Si Thammarat Rajabhat University PDF(ENG)
[Author : Yhodpha Ratmanee. Et.al. ]