วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
   
ปีที่  10
ฉบับที่  1
เดือน  เมษายน 2558 - กันยายน 2558 | april 2015 - september 2015
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
10 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : บทความวิจัยกลยุทธ์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจรถจักรยานยนต์ ---
[ ผู้เขียน : ปิยะนารถ สิงห์ชู ]
 Article name ENG : The Strategies for Enhancing the Corporate Social Responsibility in Motorcycle Business PDF(ENG)
[Author : Piyanart Singchoo ]
ปีที่/ฉบับที่
10 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ผู้หญิงกับการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ ---
[ ผู้เขียน : เสาวรส โตไร่ - อุทิศ สังขรัตน์ ]
 Article name ENG : Peace Development in Southern Border Provinces: The Women's Story PDF(ENG)
[Author : Saowarot Torai / Utid Sungkarat ]
ปีที่/ฉบับที่
10 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ภูมิปัญญาการทำกาแฟโบราณเพื่อสนับสนุนเส้นทางการท่องเที่ยวกระบี่ –เกาะลันตา กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านร่าหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ---
[ ผู้เขียน : ผกามาศ เพชรสิน ]
 Article name ENG : A STUDY OF WISDOM OF THAI STYLE COFFEE TO SUPPORT KRABI-KOH LANTA ROUTE TOURISM A CASE STUDY OF : RAMAD VILLAGE, KOH LANTA DISTRICT, KRABI PROVINCE) PDF(ENG)
[Author : Phakamas Pachsin ]
ปีที่/ฉบับที่
10 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การจัดการวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ---
[ ผู้เขียน : นิตติยา ทองเสนอ ]
 Article name ENG : (Culture local wisdom Management for Creative tourism : A cast study of Koh mark Sub - District, Pakpayoon District, Patalung Province PDF(ENG)
[Author : Nittiya Tong-sanoer ]
ปีที่/ฉบับที่
10 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : พัฒนาการการเขียนประวัติศาสตร์อิสลามในสังคมไทย (ยุครัฐจารีต-พ.ศ.2511) ---
[ ผู้เขียน : อามีน ลอนา ]
 Article name ENG : พัฒนาการการเขียนประวัติศาสตร์อิสลามในสังคมไทย (ยุครัฐจารีต-พ.ศ.2511) (THE DEVELOPMENT OF WRITING ON ISLAMIC HISTORY IN THAI SOCIETY (THE AGE OF PRE-NATION STATE -1968 C.E.) PDF(ENG)
[Author : Amin Lona ]
ปีที่/ฉบับที่
10 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การธำรงและพลวัตวัฒนธรรมพุทธศาสนาของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ---
[ ผู้เขียน : สมพร ขุนเพชร ]
 Article name ENG : การธำรงและพลวัตวัฒนธรรมพุทธศาสนาของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย (Maintenance and Dynamics of Buddhist Culture among Malaysians of Thai Descents in the State of Kelantan, Malaysia.) PDF(ENG)
[Author : Somporn Khunpet ]
ปีที่/ฉบับที่
10 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : แนวทางการฟื้นฟูการประกอบอาชีพหลังวิกฤตินากุ้งของชาวบ้านอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : จักรกฤษณ์ จุฑาทิพรัตน์ ]
 Article name ENG : The Restoration of Traditional Ways of Earning a Living After The Prawn Farming Crisis of the in Habitants At Ranote District, Songkhla Province PDF(ENG)
[Author : Jakkrit Juthathiprat ]
ปีที่/ฉบับที่
10 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การพัฒนารูปแบบสังคมร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนโดยใช้ศาสนาเป็นฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Development of green and happiness society model in community based on religions in Ayutthaya province ---
[ ผู้เขียน : มนู สนธิวรรธนะ ]
 Article name ENG : Development of green and happiness society model in community based on religions in Ayutthaya province PDF(ENG)
[Author : Manu Sandhivadhana ]
ปีที่/ฉบับที่
10 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ผลกระทบของแรงงานข้ามชาติในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ---
[ ผู้เขียน : วิทวัส ขุนหนู1 ประสพชัย พสุนนท์ ]
 Article name ENG : The Affecting of Migrant Labour in Surat Thani Municipality PDF(ENG)
[Author : วิทวัส ขุนหนู1 ประสพชัย พสุนนท์ ]
ปีที่/ฉบับที่
10 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : พลวัตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็ง ---
[ ผู้เขียน : นฤมล ขุนวีช่วย ]
 Article name ENG : The Dynamic of Resource Use at Kuan Kreng Peat Lands PDF(ENG)
[Author : Narumol Khunweechuay ]
ปีที่/ฉบับที่
10 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ---
[ ผู้เขียน : ผศ.สุธรรม ขนาบศักดิ์ ]
 Article name ENG : Customer Satisfaction with the Services of Local Administration, for the Fiscal Year 2014 PDF(ENG)
[Author : Sutham Khanapsak ]
ปีที่/ฉบับที่
10 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การจัดการความรู้บนฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ---
[ ผู้เขียน : รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์ -จรินทร์ เทพสงเคราะห์ ]
 Article name ENG : Natural Resources-Based Knowledge Management for Community Tourism in Satingpra District, Songkhla Province PDF(ENG)
[Author : Praman Tepsongkroh / Jarin Tepsongkroh ]