วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
   
ปีที่  10
ฉบับที่  2
เดือน  ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 | october 2015 - march 2016
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
10 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในจังหวัดภูเก็ต ---
[ ผู้เขียน : อัจจิมา หนูคง (Atjima Nukong) ไพบูลย์ ดวงจันทร์(Phaiboon Duangchan) ฉันทัส ทองช่วย (Chantas Thongchuay ) มัณฑนา นวลเจริญ (Mantana) ]
 Article name ENG : Creative Museums Managementfor Cultural Tourism in Phuket Province PDF(ENG)
[Author : อัจจิมา หนูคง (Atjima Nukong) ไพบูลย์ ดวงจันทร์(Phaiboon Duangchan) ฉันทัส ทองช่วย (Chantas Thongchuay ) มัณฑนา นวลเจริญ (Mantana) ]
ปีที่/ฉบับที่
10 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : การปรับตัวและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท กรณีศึกษาอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ---
[ ผู้เขียน : จิตคุปต์ละอองปลิว (Chittakhup Laongpliu) ]
 Article name ENG : Responses of Agricultural Water Users in the Context of an Industrializing Town : A Case Study of Kaeng Khoi District, Saraburi Province PDF(ENG)
[Author : จิตคุปต์ละอองปลิว (Chittakhup Laongpliu) ]
ปีที่/ฉบับที่
10 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : สารบัญ องค์ประกอบของวรรณกรรมเยาวชนประเภทบันเทิงคดี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลหนังสือดีเด่นของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลแว่นแก้ว และรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ระหว่างปีพุทธศักราช 2546-2555 ---
[ ผู้เขียน : กุณฑิกา ชาพิมล (Kuntika Chapimon) มาโนช ดินลานสกูล (Manoch Dinlansagoon) นิดา มีสุข (Nida Meesuk) ]
 Article name ENG : The Literary Works as Fiction for Youth which Received Book Award by the Office of the Basic Education Commission, Ministry of Education, Wankaeo Award Winning, and Naiin Award Winning between 2003–2012 PDF(ENG)
[Author : กุณฑิกา ชาพิมล (Kuntika Chapimon) มาโนช ดินลานสกูล (Manoch Dinlansagoon) นิดา มีสุข (Nida Meesuk) ]
ปีที่/ฉบับที่
10 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อเข้าถึงทรัพยากร เขา – นา – เล ในนครศรีธรรมราช ---
[ ผู้เขียน : มานะ ขุนวีช่วย (Mana Khunweechuay) Journal of Humanities and Social Sciences, Thaksin University 5 Vol. 10 No. 2 (March-October 2016) ]
 Article name ENG : 107 The History of Struggling for the Resources Kao–Na–Lae of Nakhon Si Thammarat PDF(ENG)
[Author : มานะ ขุนวีช่วย (Mana Khunweechuay) Journal of Humanities and Social Sciences, Thaksin University 5 Vol. 10 No. 2 (March-October 2016) ]
ปีที่/ฉบับที่
10 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : สภาพปัญหาและการปรับตัวด้านวัฒนธรรมของแรงงานไทยย้ายถิ่น รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ---
[ ผู้เขียน : วรรณา ก้องพลานนท์ (Wanna Kongpalanon) ]
 Article name ENG : Cultural Problems and Adaptation of Thai Expatriate Workers in Penang State, Malaysia PDF(ENG)
[Author : วรรณา ก้องพลานนท์ (Wanna Kongpalanon) ]
ปีที่/ฉบับที่
10 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : อิสลามการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : จุดยืน ตำแหน่ง และการเคลื่อนไหวทางการเมืองของมุสลิมในระบบประชาธิปไตย ---
[ ผู้เขียน : อิมรอน ซาเหาะ (Imron Sahoh) ยาสมิน ซัตตาร์(Yasmin Sattar) ]
 Article name ENG : Political Islam in Southeast Asia : Standpoint, Position, and Muslim Political Movements in Democratic System PDF(ENG)
[Author : อิมรอน ซาเหาะ (Imron Sahoh) ยาสมิน ซัตตาร์(Yasmin Sattar) ]
ปีที่/ฉบับที่
10 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : พัฒนาการทางการเมืองของกลันตันและตรังกานู ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ---
[ ผู้เขียน : ธีรพร พรหมมาศ (Teeraporn Prommas) ]
 Article name ENG : Political Development of Kelantan and Trengganu during the 19th century PDF(ENG)
[Author : ธีรพร พรหมมาศ (Teeraporn Prommas) ]
ปีที่/ฉบับที่
10 / 2
 
 ชื่อบทความ ไทย : “ประวัติศาสตร์” “ความทรงจำ” และ “อัตลักษณ์ไทย (พุทธ) สยาม” ในมาเลเซีย : กรณีชุมชนบางแซะ (Teresek) รัฐกลันตัน ---
[ ผู้เขียน : พรชัย นาคสีทอง (Pornchai Nakseethong) ]
 Article name ENG : Buddhist Malaysian Siamese Identity through History and Common Memory : A Case Study of Teresek Community in PDF(ENG)
[Author : พรชัย นาคสีทอง (Pornchai Nakseethong) ]