วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
   
ปีที่  11
ฉบับที่  1
เดือน  มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559 | january 2016 - june 2016
ISSN  1905-3959
   
ปีที่/ฉบับที่
11 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : วิถีชีวิตของครอบครัวกับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบชายแดนใต้ : กรณีศึกษาเขตพื้นที่พัฒนา พิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ พ.ศ.2547-พ.ศ.2557 ---
[ ผู้เขียน : อภิรัฐ บุญศิร ]
 Article name ENG : อภิรัฐ บุญศิร PDF(ENG)
[Author : อภิรัฐ บุญศิร ]
ปีที่/ฉบับที่
11 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การจัดการดูแลป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ของชุมชนบ้านนิคมพัฒนาที่ 1 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา1 ---
[ ผู้เขียน : ชุติมา สามารถ (Chutima Samart) เก็ตถวา บุญปราการ (Kettawa Boonprakarn) ]
 Article name ENG : ชุติมา สามารถ (Chutima Samart) เก็ตถวา บุญปราการ (Kettawa Boonprakarn) PDF(ENG)
[Author : ชุติมา สามารถ (Chutima Samart) เก็ตถวา บุญปราการ (Kettawa Boonprakarn) ]
ปีที่/ฉบับที่
11 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : นวัตกรรมการจัดการพื้นที่ป่าพรุโดยชุมชน ---
[ ผู้เขียน : อรอุมา พรหมจรรย์ (Ornouma Promchan) ปัญญา เลิศไกร (Punya Lertgrai) ชูศักดิ์ เอกเพชร (Chusak Ekpetch ]
 Article name ENG : อรอุมา พรหมจรรย์ (Ornouma Promchan) ปัญญา เลิศไกร (Punya Lertgrai) ชูศักดิ์ เอกเพชร (Chusak Ekpetch) PDF(ENG)
[Author : อรอุมา พรหมจรรย์ (Ornouma Promchan) ปัญญา เลิศไกร (Punya Lertgrai) ชูศักดิ์ เอกเพชร (Chusak Ekpetch ]
ปีที่/ฉบับที่
11 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : เครือข่ายอาสาสมัครชุมชน เพื่อการป้องกันอาชญากรรม ---
[ ผู้เขียน : พรณรงค์ การอรชัย (Pornarong Karn-orachai) ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี (Thaweesak Putsukee) เรวดี กระโหมวงศ์ (Rewadee Krahoamwong) เสกสัณ เครือคำ (Sekson Kruacome) ]
 Article name ENG : พรณรงค์ การอรชัย (Pornarong Karn-orachai) ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี (Thaweesak Putsukee) เรวดี กระโหมวงศ์ (Rewadee Krahoamwong) เสกสัณ เครือคำ (Sekson Kruacome) PDF(ENG)
[Author : พรณรงค์ การอรชัย (Pornarong Karn-orachai) ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี (Thaweesak Putsukee) เรวดี กระโหมวงศ์ (Rewadee Krahoamwong) เสกสัณ เครือคำ (Sekson Kruacome) ]
ปีที่/ฉบับที่
11 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การพัฒนารูปแบบการปรับตัวของชาวนาอย่างยั่งยืนใน พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ---
[ ผู้เขียน : พรไทย ศิริสาธิตกิจ (Pornthai Sirisatidkit) ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (Thirasak Unaromlert) ]
 Article name ENG : พรไทย ศิริสาธิตกิจ (Pornthai Sirisatidkit) ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (Thirasak Unaromlert) PDF(ENG)
[Author : พรไทย ศิริสาธิตกิจ (Pornthai Sirisatidkit) ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (Thirasak Unaromlert) ]
ปีที่/ฉบับที่
11 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : การเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาสังคม ในมาเลเซีย (ค.ศ.2003-2015) ---
[ ผู้เขียน : อภิเชษฐ กาญจนดิฐ (Apichest Kanchcnadit) ]
 Article name ENG : อภิเชษฐ กาญจนดิฐ (Apichest Kanchcnadit) PDF(ENG)
[Author : อภิเชษฐ กาญจนดิฐ (Apichest Kanchcnadit) ]
ปีที่/ฉบับที่
11 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทยใน จังหวัดเชียงใหม่ช่วงก่อนและระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ---
[ ผู้เขียน : วลัยพร กาญจนการุณ (Walaiporn Kanjanakaroon) ธีรัช ปัญโญ (Teerat Panyo) Yamaguchi Masayo ]
 Article name ENG : วลัยพร กาญจนการุณ (Walaiporn Kanjanakaroon) ธีรัช ปัญโญ (Teerat Panyo) Yamaguchi Masayo PDF(ENG)
[Author : วลัยพร กาญจนการุณ (Walaiporn Kanjanakaroon) ธีรัช ปัญโญ (Teerat Panyo) Yamaguchi Masayo ]
ปีที่/ฉบับที่
11 / 1
 
 ชื่อบทความ ไทย : ชุมชน : จากอุดมคติถึงเครื่องมือเพื่อการปกครอง ---
[ ผู้เขียน : บุญเลิศ วิเศษปรีชา (Boonlert Visetpricha) ]
 Article name ENG : บุญเลิศ วิเศษปรีชา (Boonlert Visetpricha) PDF(ENG)
[Author : บุญเลิศ วิเศษปรีชา (Boonlert Visetpricha) ]