ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ข้อมูลบุคลากรประเภทต่าง ๆ
   
จำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงาน จำนวนบุคลากรแยกตามประเภท(เบื้องต้น) จำนวนบุคลากรแยกตามประเภท(เบื้องต้น)/หน่วยงาน
จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่งงาน/วิชาการ จำนวนบุคลากรแยกตามประเภท(ละเอียด) จำนวนบุคลากรแยกตามประเภท(ละเอียด)/หน่วยงาน
จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่ง/หน่วยงาน จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด จำนวนบุคลากรแยกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด/หน่วยงาน
ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลบุคลากร ข้อมูลการเข้าทำงาน ข้อมูลการเกษียณอายุ
 
ข้อมูลจำนวนบุคลากรตามหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน (คลิกที่หน่วยงานเพื่อดูรายชื่อ)
จำนวนบุคลากร(คน)
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
10
สาขาวิชาภาษาไทย
16
สาขาวิชาภาษาตะวันตก
27
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
8
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
16
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
13
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
24
จำนวนบุคลากรทั้งหมด
140
ข้อมูลรายชื่อบุคลากร
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 : นายวุฒินันท์--หริรักษ์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1100
อีเมลที่ติดต่อ : jwuttinun@hotmail.com
2 : นางวรินทร์พร--คามบุตร
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1117
อีเมลที่ติดต่อ : cvarinporn@tsu.ac.th
3 : นางสาวสมสมัย--เอียดคง
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการ
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1503
อีเมลที่ติดต่อ : Tripijik@hotmail.com
4 : นายภูริพัฒน์--พฤกษาพิทักษ์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : นักวิชาชีพ
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1121
อีเมลที่ติดต่อ : p_phooriphat@hotmail.co.th
5 : นายฉลอง--แก้วประเสริฐ
ประเภทบุคลากรข้าราชการ:สาย ข (สนับสนุนวิชาการ)
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : พนักงานวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1512
อีเมลที่ติดต่อ : chalong@tsu.ac.th
6 : นายพิเชษฐา--ขุมทอง
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริการ
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1134
อีเมลที่ติดต่อ : tusongkhla@hotmail.com
7 : นางสุวรรณี--ข้องม่วง
ประเภทบุคลากรลูกจ้างประจำ:ลูกจ้างประจำ
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1111
อีเมลที่ติดต่อ :
8 : นายชัยวุฒิ--ปลื้มใจ
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : นายช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1133
อีเมลที่ติดต่อ : arm037@hotmail.com
9 : นายสมชาย--ยางทอง
ประเภทบุคลากรลูกจ้างมหาวิทยาลัย:ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : พนักงานอัดสำเนา
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1111
อีเมลที่ติดต่อ :
10 : นางวันดี--วังสะปราบ
ประเภทบุคลากรลูกจ้างประจำ:ลูกจ้างประจำ
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1111
อีเมลที่ติดต่อ :
11 : นางสาววิมลรัตน์--พูลศิลป์
ประเภทบุคลากรข้าราชการ:สาย ค (สนับสนุนบริหาร)
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1104
อีเมลที่ติดต่อ : Wimonrat@tsu.ac.th
12 : นางอัมพร--เตกฉัตร
ประเภทบุคลากรข้าราชการ:สาย ค (สนับสนุนบริหาร)
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1109,1302
อีเมลที่ติดต่อ : aumporn@tsu.ac.th
13 : นางสาวกรรณิการ์--แซ่หยี
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1132
อีเมลที่ติดต่อ : katoon_1226@hotmail.com
14 : นางชญาดา--นัคเร
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1109,1302
อีเมลที่ติดต่อ : chopethp@hotmail.com
15 : ว่าที่ร้อยตรีชัยกฤต--เงารังษี
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1119
อีเมลที่ติดต่อ :
16 : นางสาวปาริชาติ--เรืองรัตน์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1109,1302
อีเมลที่ติดต่อ : Rparichat@tsu.ac.th
17 : นางสาวภาวิณี--ตันรังสรรค์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1001
อีเมลที่ติดต่อ : pa2856@thaimail.com
18 : นางศรีตยา--บุญสร้าง
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1131
อีเมลที่ติดต่อ : bsritaya@tsu.ac.th
19 : นางสาวสุมาลี--ทองดี
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1003
อีเมลที่ติดต่อ : Sumalee_thongdee@hotmail.com
20 : นางสาวชิดชนก--พุฒิกรดุรงค์
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1136
อีเมลที่ติดต่อ :
21 : นายนรินทร์--สุขสบาย
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1109
อีเมลที่ติดต่อ :
22 : นางสาวนุชรีย์--สุบินรัตน์
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1111
อีเมลที่ติดต่อ :
23 : นายฮะซาน--แหละยุหีม
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1107
อีเมลที่ติดต่อ :
24 : นางสาวจุฑารัตน์--รัตนพิทักษ์ชน
ประเภทบุคลากรพนักงานจ้างเหมาบริการ:พนักงานจ้างเหมาบริการ
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1102
อีเมลที่ติดต่อ :
25 : นางสาวจิรวรรณ--สุกศักดิ์
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1211
อีเมลที่ติดต่อ :
26 : นางสาวเสาวลักษณ์--จันทร์แจ่ม
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย
สังกัด : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1101
อีเมลที่ติดต่อ :
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
1 : นางกรรณิการ์--กันอุปัทว์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1211
อีเมลที่ติดต่อ :
2 : นายก้องกิดากร--บุญช่วย
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1205
อีเมลที่ติดต่อ : byasatsawin@tsu.ac.th
3 : นายทีปวิท--พงศ์ไพบูลย์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขานิเทศศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ : teepavit@hotmail.com
4 : นายธนภัทร--เต็มรัตนะกุล
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขานิเทศศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
5 : นางสาวเยาวลักษณ์--สุวรรณแข
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
6 : นางสาวรัชนีย์--ศรีศักดา
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 5000
อีเมลที่ติดต่อ : rnsrisakda@hotmail.com
7 : นางสาวสายพิณ--วิไลรัตน์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
8 : นายสิทธิรัตน์--รุ่งมี
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1202
อีเมลที่ติดต่อ : ake_074@hotmail.com
9 : นายเสริมศักดิ์--ขุนพล
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย
สังกัด : สาขานิเทศศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
10 : นางสาววันวิสา--จันทระ
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย:อาจารย์
สังกัด : สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
สาขาวิชาภาษาไทย
1 : นางสาวประภัสสร--ภัทรนาวิก
ประเภทบุคลากรข้าราชการ:สาย ก (อาจารย์)
สังกัด : สาขาภาษาไทย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1312
อีเมลที่ติดต่อ :
2 : นางสาวพรพันธุ์--เขมคุณาศัย
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาไทย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1300,1317
อีเมลที่ติดต่อ : pkhemakhunasai@hotmail.com
3 : นายมาโนช--ดินลานสกูล
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาไทย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1315
อีเมลที่ติดต่อ : manoch@tsu.ac.th
4 : นางนิดา--มีสุข
ประเภทบุคลากรผู้มีความสามารถพิเศษ:อาจารย์(ผู้มีความสามารถพิเศษ)
สังกัด : สาขาภาษาไทย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1306
อีเมลที่ติดต่อ : nida@tsu.ac.th
5 : นางสาวจริญญา--ธรรมโชโต
ประเภทบุคลากรข้าราชการ:สาย ก (อาจารย์)
สังกัด : สาขาภาษาไทย
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1321
อีเมลที่ติดต่อ :
6 : นางสาวจารึก--จันทร์วงค์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาไทย
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1303
อีเมลที่ติดต่อ : jaruek@tsu.ac.th
7 : นางสาวปรียารัตน์--เชาวลิตประพันธ์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาไทย
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1323
อีเมลที่ติดต่อ : vindhai@hotmail.com
8 : นางปิยธิดา--คงวิมล (สังฆะโณ)
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาไทย
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1306,1307
อีเมลที่ติดต่อ : nu_piyatida@hotmail.com
9 : นางสาวพัชลินจ์--จีนนุ่น
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาไทย
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1321
อีเมลที่ติดต่อ : phatchalinj@hotmail.com
10 : นายวราเมษ--วัฒนไชย
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาไทย
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1314
อีเมลที่ติดต่อ :
11 : นางสาวศรีอังคาร--ถาวโรฤทธิ์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาไทย
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1323
อีเมลที่ติดต่อ : tueday@hotmail.com
12 : นางสาวสมิทธิชา--พุมมา
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาไทย
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1321
อีเมลที่ติดต่อ : thicha_7@hotmail.com
13 : นางสาวอลิสา--คุ่มเคี่ยม
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาไทย
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 0
อีเมลที่ติดต่อ : alisa@tsuac.th;khwan2520@hotmail.com
14 : นายอนันต์--อารีย์พงศ์
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย:อาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาไทย
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
15 : นายฉันทัส--ทองช่วย
ประเภทบุคลากรผู้มีความสามารถพิเศษ:อาจารย์(ผู้มีความสามารถพิเศษ)
สังกัด : สาขาภาษาไทย
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1322
อีเมลที่ติดต่อ : Chanthas@tsu.ac.th
16 : นายวินัย--สุกใส
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย:อาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาไทย
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
สาขาวิชาภาษาตะวันตก
1 : นางสาวเกร็ดทราย--วุฒิพงษ์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ : Kretsai@yahoo.com
2 : นายไพโรจน์--เบ็ญนุ้ย
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1416
อีเมลที่ติดต่อ : fairuz14@hotmail.com;bpairote@tsu.ac.th
3 : นายบันลือ--ถิ่นพังงา
ประเภทบุคลากรผู้มีความสามารถพิเศษ:อาจารย์(ผู้มีความสามารถพิเศษ)
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
4 : นายทวีศักดิ์--อนันต์เศรษฐศิริ
ประเภทบุคลากรข้าราชการ:สาย ก (อาจารย์)
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1410
อีเมลที่ติดต่อ : thaweesak@tsu.ac.th
5 : นางสาวกฤติยา--สิทธิเชนทร์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1410
อีเมลที่ติดต่อ :
6 : นายจตุพงศ์--โมรา
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1418
อีเมลที่ติดต่อ : Jatumo2000@yahoo.com
7 : นางสาวจุรีภรณ์--มะเลโลหิต
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ -
อีเมลที่ติดต่อ : ru_su@hotmail.com
8 : นางซูไฮลา--อีแต
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1406
อีเมลที่ติดต่อ : haila2002@hotmail.com
9 : นางสาวดิญะพร--วิสมิตนันท์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1417
อีเมลที่ติดต่อ : diyaporn@tsu.ac.th
10 : นางสาวนวลทิพย์--มหามงคล
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1419
อีเมลที่ติดต่อ : nuantip@tsu.ac.th
11 : นางสาวปวีณา--จารุธีรพันธ์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
12 : นางสาวปัณณพร--เลิศสุรวัฒน์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
13 : นางสาวพรทิพย์--บดีพงศ์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1420
อีเมลที่ติดต่อ : porntip@tsu.ac.th
14 : นางสาวพรพรรณ--ไชยรัตน์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
15 : นายพิทยาธร--แก้วคง
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1405,5511
อีเมลที่ติดต่อ : pittayatorn@yahoo.com
16 : นางมลฤดี--ทองศรี
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1416,1417
อีเมลที่ติดต่อ : monruedee@tsu.ac.th
17 : นางสาวรวยรื่น--พาหุจินดา
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ -
อีเมลที่ติดต่อ : rucyruen299@hotmail.com
18 : นางสาวลัญชุกรณ์--ศรีวิมล
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1409
อีเมลที่ติดต่อ : lanchukorn@yahoo.com
19 : นางสาววไลพร--ศาสนประดิษฐ์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1419
อีเมลที่ติดต่อ : walaiporn@tsu.ac.th
20 : นางสาววัชรี--กุลประสิทธิ์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
21 : นางสาวศุภานัน--พรหมมาก
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1410
อีเมลที่ติดต่อ :
22 : นางสาวอภิรดี--สุภาพ
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1406
อีเมลที่ติดต่อ : Carpedium78@hotmail.com
23 : นางสาวอิศรา--คงธรรม
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1410
อีเมลที่ติดต่อ : nokisara@yahoo.com
24 : นางสาวนิรมล--รัตนสงเคราะห์
ประเภทบุคลากรลูกจ้างมหาวิทยาลัย:ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
25 : นางสาวอรรัมภา--มะลิ
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
26 : นางสาวซูฮาดา--หีมเบ็ญสัน
ประเภทบุคลากรลูกจ้างมหาวิทยาลัย:ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
27 : นายธีทัต--พิทักษ์พงศ์พันธุ์
ประเภทบุคลากรลูกจ้างมหาวิทยาลัย:ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
สังกัด : สาขาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
1 : นางสาวพรพิมล--ลครวงษ์
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
2 : นายประมาณ--เทพสงเคราะห์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 7008
อีเมลที่ติดต่อ : Praman@tsu.ac.th
3 : นางนิสากร--กล้าณรงค์
ประเภทบุคลากรข้าราชการ:สาย ก (อาจารย์)
สังกัด : สาขาภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1501,1504
อีเมลที่ติดต่อ : Nisakorn@tsu.ac.th
4 : นายสมชาย--เลี้ยงพรพรรณ
ประเภทบุคลากรข้าราชการ:สาย ก (อาจารย์)
สังกัด : สาขาภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1514
อีเมลที่ติดต่อ : somchai@tsu.ac.th
5 : นายจำรูญ--ศรีชัยชนะ
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1503
อีเมลที่ติดต่อ : srichaichana@gmail.com
6 : นางสาววราภรณ์--ทะนงศักดิ์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1508
อีเมลที่ติดต่อ : waraphorntanongsak@yahoo.com
7 : นายวรุตม์--นาที
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1506
อีเมลที่ติดต่อ : oatgis@yahoo.com
8 : นางศุภรัตน์--พิณสุวรรณ
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภูมิศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1505
อีเมลที่ติดต่อ : suchoo74@hotmail.com
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
1 : นายณฐพงศ์--จิตรนิรัตน์
ประเภทบุคลากรข้าราชการ:สาย ก (อาจารย์)
สังกัด : สาขาพัฒนาชุมชน
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1137
อีเมลที่ติดต่อ : cnathapong@gmail.com
2 : นายดำรงศักดิ์--แก้วเพ็ง
ประเภทบุคลากรข้าราชการ:สาย ก (อาจารย์)
สังกัด : สาขาพัฒนาชุมชน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1606
อีเมลที่ติดต่อ : dumrongsake@hotmail.com
3 : นายอดิศร--ศักดิ์สูง
ประเภทบุคลากรข้าราชการ:สาย ก (อาจารย์)
สังกัด : สาขาประวัติศาตร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1614
อีเมลที่ติดต่อ : adisorn@tsu.ac.th
4 : นายจำนงค์--แรกพินิจ
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาพัฒนาชุมชน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1611
อีเมลที่ติดต่อ : chamnong_r@hotmail.com
5 : นายพรชัย--นาคสีทอง
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาประวัติศาตร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1605
อีเมลที่ติดต่อ : npornchai@tsu.ac.th
6 : นายศุภการ--สิริไพศาล
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาประวัติศาตร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1602
อีเมลที่ติดต่อ : s_siripaisan@hotmail.com
7 : นายสุทธิพร--บุญมาก
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาพัฒนาชุมชน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1615
อีเมลที่ติดต่อ : neng_nida@hotmail.com
8 : นายอภิเชษฐ--กาญจนดิฐ
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาประวัติศาตร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1609
อีเมลที่ติดต่อ : apiches@hotmail.com
9 : นางสาวพจนีย์--ทรัพย์สมาน
ประเภทบุคลากรข้าราชการ:สาย ก (อาจารย์)
สังกัด : สาขาพัฒนาชุมชน
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1610
อีเมลที่ติดต่อ : Pochanee@tsu.ac.th
10 : นางสาวเขมิกา--หวังสุข
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาประวัติศาตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
11 : นางสาวชลลดา--แสงมณี ศิริสาธิตกิจ
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาพัฒนาชุมชน
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1163
อีเมลที่ติดต่อ : schonlada2516@hotmail.com
12 : นายฐากร--สิทธิโชค
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1607
อีเมลที่ติดต่อ : teepla@hotmail.com
13 : นางสาวศันสนีย์--จันทร์อานุภาพ
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาพัฒนาชุมชน
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1604
อีเมลที่ติดต่อ :
14 : นางสาวอนินทร์--พุฒิโชติ
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาประวัติศาตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1617
อีเมลที่ติดต่อ : deinenin@yahoo.com
15 : นายอุทัย--เอกสะพัง
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาสังคมศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ : euthai@tsu.ac.th
16 : นางสาวจันทนา--ไชยนาเคนทร์
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย:อาจารย์
สังกัด : สาขาประวัติศาตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1 : นางสาวสารายา--เปาะโซะ
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย
สังกัด : สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
2 : นายภาณุ--ธรรมสุวรรณ
ประเภทบุคลากรข้าราชการ:สาย ก (อาจารย์)
สังกัด : สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1607
อีเมลที่ติดต่อ : panu_49@hotmail.com
3 : นางชีวนันท์--คุณพิทักษ์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1613
อีเมลที่ติดต่อ : P_cheewanan@hotmail.com
4 : นายทวนธง--ครุฑจ้อน
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาการปกครองท้องถิ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1163
อีเมลที่ติดต่อ : k_thuanthong@hotmail.com;thuanthong@tsu.ac.th
5 : นายธเนศ--ยุคันตวนิชชัย
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาการปกครองท้องถิ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
6 : นางธีรพร--ทองขะโชค
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1605
อีเมลที่ติดต่อ : Hellowhan@yahoo.com
7 : นางสาวปาริฉัตร--ตู้ดำ
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1605
อีเมลที่ติดต่อ : mmoth19@hotmail.com
8 : นายยศธร--ทวีพล
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาการปกครองท้องถิ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
9 : นายวิชชาญ--จุลหริก
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขารัฐประศาสนศาสตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
10 : นางสาวอภิรดี--จิโรภาส
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาการปกครองท้องถิ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
11 : นางสาวอรพินท์--บุญสิน
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
12 : นางสาวสุธีญา--พรหมมาก
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย:อาจารย์
สังกัด : สาขาการปกครองท้องถิ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
13 : นายอัศว์ศิริ--ลาปีอี
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย:อาจารย์
สังกัด : สาขาการปกครองท้องถิ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ : aussiri@tsu.ac.th;ataterk2527@hotmail.com
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
1 : นางรัตติยา--สาและ
ประเภทบุคลากรผู้มีความสามารถพิเศษ:อาจารย์(ผู้มีความสามารถพิเศษ)
สังกัด : สาขาภาษามลายู
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ -
อีเมลที่ติดต่อ : rattiya@tsu.ac.th;ratjah@yahoo.com
2 : นางสาวนูรียัน--สาแล๊ะ
ประเภทบุคลากรข้าราชการ:สาย ก (อาจารย์)
สังกัด : สาขาภาษามลายู
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1318
อีเมลที่ติดต่อ : nureeyan@yahoo.com
3 : นายอิสลิยาส--มายุดิน
ประเภทบุคลากรข้าราชการ:สาย ก (อาจารย์)
สังกัด : สาขาภาษามลายู
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1303
อีเมลที่ติดต่อ : mislyas@tsu.ac.th;islyas@yahoo.com
4 : นางสาวกรรณิการ์--ถีราวุฒิ
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาจีน
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
5 : นายกามารุดดีน--อิสายะ
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษามลายู
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1319
อีเมลที่ติดต่อ : kamaruddin@tsu.ac.th
6 : นางสาวกูซม--ยามิรูเด็ง
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษามลายู
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1316
อีเมลที่ติดต่อ : Ku_som@yahoo.com
7 : นางสาวเกตมาตุ--ดวงมณี
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาจีน
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ -
อีเมลที่ติดต่อ : katematu@tsu.ac.th
8 : นายคุณัชญ์--สมชนะกิจ
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาญี่ปุ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
9 : นายชวเลิศ--เทพประดิษฐ์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาญี่ปุ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1305
อีเมลที่ติดต่อ : chowalert@live.com
10 : นายนพดล--สาลีโภชน์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาเกาหลี
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1303
อีเมลที่ติดต่อ : saleepoch@gmail.com
11 : นางสาวนุชชฎา--ฉัตรประเสริฐ
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาจีน
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1324
อีเมลที่ติดต่อ : cnuchada@tsu.ac.th
12 : นางพจนา--เดชสถิต
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาญี่ปุ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1310
อีเมลที่ติดต่อ : aum_pam@hotmail.com
13 : นางสาวพนิดา--เชาว์พาณิชย์เจริญ
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาจีน
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1324
อีเมลที่ติดต่อ : lili_pingan@hotmail.com
14 : นางสาวพวงผกา--สิทธิจันทร์
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาจีน
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1324
อีเมลที่ติดต่อ : puangpaka@tsu.ac.th
15 : นางสาวพัชราภรณ์--นิลอุบล
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาจีน
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1305
อีเมลที่ติดต่อ : degrees_59@hotmail.com
16 : นายมูหำหมัด--สาแลบิง
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษามลายู
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1303
อีเมลที่ติดต่อ : muhamad22@yahoo.com
17 : นางสาวศิรินทร์ญา--เปียกลิ่น
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาญี่ปุ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
18 : นางสาวสุธาสินี--พรมแดน
ประเภทบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัย:ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาจีน
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ 1324
อีเมลที่ติดต่อ : mam_yilian@hotmail.com
19 : นางสาวศิริวรรณ--แซ่ภู่
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย:อาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาญี่ปุ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
20 : นางสาวDu--Wen
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ:อาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาจีน
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
21 : นายคิม--ซูกวาง
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ:อาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาเกาหลี
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
22 : นายทาคายูกิ--คาคิซากิ
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ:อาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาญี่ปุ่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
23 : นายหลี--เส้าฮุย
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ:อาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาจีน
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :
24 : นางสาวจิตติกานต์ --หลักอาริยะ
ประเภทบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว:ลูกจ้างชั่วคราวชาวไทย:อาจารย์
สังกัด : สาขาภาษาเกาหลี
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ภายใน : 074-311885-7 ต่อ
อีเมลที่ติดต่อ :