หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
รูปแบบการดำเนินการ
การทัศนศึกษา
สาขาที่เปิดรับผลงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
การเสนอผลงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัตราค่าลงทะเบียน
แผนการดำเนินงาน
กำหนดการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ติดต่อเรา
รายชื่อ
ผู้นำเสนอ
ผู้เข้าร่วม
เกี่ยวกับการลงทะเบียน
ลงทะเบียน
เข้าระบบ
 
 
  Visitor All 7203  
 
  หน้าหลัก
   
หน้าหลัก

การประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1
The 1ST National Conference on Management: ncom 2018
“การจัดการความท้าทายในยุค 4.0”
(Challenge Management: Bridging to 4.0 Transformation)
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561
โรงแรมนิว ซีซัน สแควร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ICES 2018 conference proceedings Krabi today

 

QR CODE แบบประเมินโครงการ

 

กิจกรรม กำหนดการ
ขยายเวลาเปิดรับบทความทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
แจ้งผลการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิให้เจ้าของผลงานปรับแก้ไข วันที่ 1 มิถุนายน 2561
เจ้าของผลงานส่งผลงานที่ปรับแก้ไข วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ประกาศผลการพิจารณาบทความ วันที่ 12 มิถุนายน 2561
ประกาศโปรแกรมการนำเสนอ วันที่ 12 มิถุนายน 2561
จัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการจัดการ ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ *หากไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนงานประชุมขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาบทความเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการ

 

เอกสาร
เอกสารโครงการ
เอกสารโปรแกรมทัวร์
หมายเหตุ Abstract และ Full Paper ให้ใช้ Font TH Sarabun PSK
Abstract_templates
Full_templates
ดาวน์โหลดฟอนต์THSarabun PSK