หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
รูปแบบการดำเนินการ
การทัศนศึกษา
สาขาที่เปิดรับผลงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
การเสนอผลงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัตราค่าลงทะเบียน
แผนการดำเนินงาน
กำหนดการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ติดต่อเรา
รายชื่อ
ผู้นำเสนอ
ผู้เข้าร่วม
เกี่ยวกับการลงทะเบียน
ลงทะเบียน
เข้าระบบ
 
 
  Visitor All 7336  
 
  การเสนอผลงาน
   
การเสนอผลงาน
9.1 รูปแบบของการเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
  1) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 
                 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  กำหนดให้นำเสนอเรื่องละ  1 คน โดยใช้ Power Point ประกอบการนำเสนอ  เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที ตอบข้อซักถาม 5 นาที รวมทั้งสิ้น 15 นาที
                 หมายเหตุ : มีการประกวดและให้รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
  2)  เงื่อนไขของผลงาน ดังนี้
        (1) บทความที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
        (2) บทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) มีความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 (รวม
บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วย
            2.1 บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) จำนวน 250 คำ
            2.2 บทความฉบับสมบูรณ์พร้อมบรรณานุกรม (มีรูปแบบตามที่กำหนด)
    3) ประวัติผู้นำเสนอผลงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และสถานที่ทำงาน (มีรูปแบบตามที่กำหนด)
 * คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธบทความที่ผู้นำเสนอไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้
  9.2 รูปแบบของการเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
  1) การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
         (1) การติดตั้งโปสเตอร์สามารถติดตั้งได้ตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 (เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป)
         (2) การจัดแสดงโปสเตอร์ต้องจัดแสดงไว้ 1 วัน (วันที่ 29 มิถุนายน 2561)
         (3) ผู้นำเสนอโปสเตอร์จะต้องอยู่ประจำโปสเตอร์ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561  เวลา 13.00-15.00 น. เพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรรมการตัดสินและผู้เยี่ยมชมผลงาน
หมายเหตุ : มีการประกวดและให้รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
  2)  เงื่อนไขของผลงาน ดังนี้
          (1) กำหนดให้โปสเตอร์มีขนาดกว้าง 90 เซนติเมตร x ยาว 120 เซนติเมตร จำนวน 1 แผ่นต่อ 1 เรื่อง
          (2) รายละเอียดของโปสเตอร์ ประกอบด้วย
 
  • ชื่อเรื่อง
  • ชื่อผู้วิจัยและหน่วยงานที่สังกัด
  • บทคัดย่อ สรุปสาระสำคัญเฉพาะที่จำเป็น ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์ โดยไม่

    แบ่งเป็นข้อๆ

  • บทนำ บ่งบอกพื้นฐาน หรือที่มาของงานที่เคยทำมาก่อนและวัตถุประสงค์ของการวิจัย
  • วิธีดำเนินการวิจัย ระบุวิธีการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การได้มาของ

     กลุ่มตัวอย่างวิธี  วิเคราะห์ข้อมูล 

  • ผลการวิจัย แสดงผลการวิจัยและข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการศึกษา
  • สรุปและข้อเสนอแนะ เน้นการสรุปผลที่ได้จากการวิจัย รวมถึงอภิปรายผล/วิจารณ์

   เปรียบเทียบและให้ข้อเสนอแนะบนพื้นฐานของผลการวิจัย

  • เอกสารอ้างอิง เลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
    • การส่งผลงาน
ผู้นำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จะต้องส่งผลงานตามรูปแบบที่คณะกรรมการ
กำหนดไว้เท่านั้น สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการส่งผลงานเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.huso.tsu.ac.th/ncom  และทางเฟสบุ๊คเพจ  ncom
ผู้นำเสนอผลงาน สามารถส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและผลงานซึ่งจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนดไว้
ในแบบฟอร์มผ่านทางอีเมล ncomtsu@gmail.com หรือ ทาง เว็บไซต์www.huso.tsu.ac.th/ncom