หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
รูปแบบการดำเนินการ
การทัศนศึกษา
สาขาที่เปิดรับผลงาน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
การเสนอผลงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
อัตราค่าลงทะเบียน
แผนการดำเนินงาน
กำหนดการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ติดต่อเรา
รายชื่อ
ผู้นำเสนอ
ผู้เข้าร่วม
เกี่ยวกับการลงทะเบียน
ลงทะเบียน
เข้าระบบ
 
 
  Visitor All 7336  
 
  ติดต่อเรา
   
ติดต่อเรา
กลุ่มสาขาที่เปิดรับผลงาน ผู้รับผิดชอบ การติดต่อ
กลุ่มบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค โทรศัพท์:   0 8973 40750
Email:     Dr.teeraporntsu2559@gmail.com
กลุ่มบริหารรัฐกิจ อาจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน โทรศัพท์:  0 8917 60008
Email:     krutchon@gmail.com
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ โทรศัพท์:  0848471349
Email:     mmoth19@gmail.com
กลุ่มนิสิตระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวสารายา เปาะโซะ โทรศัพท์:  0 8431 27542
Email:     p.sara1142@gmail.com