คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
ข้อมูลการรักษาการแทนผู้บริหาร
-- ตารางนัดหมายผู้บริหาร --
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
รองคณบดีฝ่ายวิขาการและวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
หัวหน้าสำนักงาน
-- ข้อมูลบุคลากร --
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สำนักงาน
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก