คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ผู้บริหาร/บุคลากร
ผู้บริหาร
คณะกรรมการประจำคณะ
ข้อมูลการรักษาการแทนผู้บริหาร
---- ตารางนัดหมายผู้บริหาร ----
ตารางนัดหมายคณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
รองคณบดีฝ่ายวิขาการและวิจัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
หัวหน้าสำนักงาน
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สำนักงาน
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก

 
 

    คณะผู้บริหาร 
 

                 
                                             
                                             

 

ผศ.ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 

อ. ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน

 

อ.ดร. ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 

 อ.พจนา เดชสถิตย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 

ผศ.เสริมศักดิ์ ขุนพล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร

   
  อ.ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์