คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
สารสนเทศ
ระบบข้อมูลสำหรับบุคลากร
ปฏิทิน-กำหนดการ
ค้นหาข้อมูลบุคคลากร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ข้อมูลประกันคุณภาพปีการศึกษา 2563
--ระบบสารสนเทศ--
สำหรับบุคลากร
สำหรับนิสิต
สำหรับผู้ปกครอง
สำหรับศิษย์เก่า
สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ
สำหรับบุคคลทั่วไป
--สารสนเทศอื่น ๆ --
ข้อมูลสารสนเทศ
รายงาน Proceeding
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ผลงานบุคลากรและนิสิต
ข้อมูลประกอบการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
แผนการจัดประชุมระดับสาขาวิชาและหลักสูตร ปี 2564
 
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร กลับหน้าหลัก

@ ด้านบุคคล

ระบบฐานข้อมูลคำสั่ง

ระบบฐานข้อมูลบุคลากร

บริหารทรัพยากรบุคคล

ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์

@ ด้านการเรียนการสอน

ระบบงานทะเบียนนิสิต

ระบบจัดการรายวิชา

ระบบประเมินการเรียนการสอน

ระบบจองห้องเรียน

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

TSU Bookshelf

@ ด้านงานวิจัย

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

@ ด้านพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)

@ ด้านเทคโนโลยี ยานพาหนะและสถานที่

ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์

ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ

ระบบแจ้งปัญหาด้านสานสนเทศ

ระบบแจ้งซ่อมอาคารสถานที่  

@ ด้านบริหารจัดการ

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

บัญชี 3 มิติ

@ ด้านประกันคุณภาพ

ระบบประเมินคุณภาพการศึกษา

@ ด้านบริการวิชาการ

ระบบบริการวิชาการ

ระบบบริการวิชาการเพื่อสังคม