TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ขอความอนุเคราะห์นิสิตตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS 66 รอบที่ 2 โควตา
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครนิสิตช่วยงานในวันที่ 28 มกราคม 2566
ขอเชิญเข้าร่วมงาน TSU HUSO Open House & Academic Fair 2023
Happy New Year สวัสดีปีใหม่ 2566
เปิดลงทะเบียนร้านค้านิสิตงาน TSU HUSO Open House & Academic Fair 2023
เชิญชวนลงทะเบียนขายสินค้ากับหลาดบนควน
โค้งสุดท้าย TCAS66 รอบ 1/2 Portfolio
ขอความอนุเคราะห์บัณฑิตรุ่นสำเร็จการศึกษา 2564 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ
รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
Recruitment of an employee of Thaksin University (Japanese Lecturer)
กำหนดลงทะเบียนนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รอบ Portfolio 1/2
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566
เปิดรับสมัครสอบ TOEIC รอบเดือนพฤศจิกายน 2565
ปฏิทินสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครแล้ว TCAS66 รอบที่ 1/1 Portfolio คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


หน้าที่ :