TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
เปิดรับสมัครแล้ว TCAS66 รอบที่ 1/1 Portfolio คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ KM : HUSO Research Performance
ระเบียบการประกวด (เพิ่มเติม) โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 13
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลิกภาพและภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ
ประกาศรายชื่อโรงเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ฯ
ขอเชิญร่วมอบรมเทคนิคการสร้างตัวตนบนแพล็ทฟอร์ม TIKTOK สำหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์และการประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและประกวดการขับเสภาระดับมัธยมศึกษาภาคใต้
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Think Tank เสริมสร้างนักวิจัย
ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการแปลเชิงธุรกิจ
ผลการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร๋ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็น Admin Facebook Page ขององค์กรอย่างไรให้เป๊ะปัง และไม่ผิด พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมการประยุกต์ใช้ Google Application เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมืออาชีพ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ 13
ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง วิถีและวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ขอเชิญศิษย์เก่าแบบสำรวจฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรม KAIZEN, QCC และการจัดการ 5 ส ในสถานประกอบการในยุค COVID-19
ขยายเวลาเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


หน้าที่ :