TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   รางวัลเกียรติยศ  กลับหน้าหลัก
นิสิตได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีชุมชน” เทศบาลนครสงขลา ประจำปี 2565
ศิษย์เก่าเข้ารับรางวัลจากมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน
อาจารย์ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ประเภทการนำเสนอบทความ
อาจารย์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการจัดการความรู้การวิจัย ฯ
อาจารย์ได้รับเข็มที่ระลึกวชิราวุธานุสรณ์
บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2564
นักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์ คว้าเหรียญทองแดง การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4
คณาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นิสิตผ่านการพิจารณาให้นำเสนอในงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
นิสิตได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารฐาน TCI1
นิสิตผ่านการคัดเลือกสอบชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program
นิสิตหลักสูตรภาษาอังกฤษ คว้ารางวัล BEST PAPER AWARD
อาจารย์ได้รับรางวัล BEST PAPER AWARD
นิสิตชั้นปีที่ 4 คว้า 5 รางวัลจากการประกวดโครงงานผลงานสหกิจศึกษา
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564
ศิษย์เก่าได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน
นิสิตได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศอังกฤษ
ศิษย์เก่าได้รับรางวัลคนไทยตัวอย่าง ประจำปี 2565 สาขาข้าราชการท้องถิ่นดีเด่น
อาจารย์ได้รับรางวัลนำเสนอดีเด่น ภาคบรรยาย
อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


หน้าที่ :