TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   รางวัลเกียรติยศ  กลับหน้าหลัก
รางวัลเหรียญทองแดง จากการนำเสนอแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
ศิษย์เก่าได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบทกวี
ศิษย์เก่าคว้ารางวัลรองชนะเลิศจากเวทีประกวดวรรณกรรมรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 5
นิสิตได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสงขลา
รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รางวัลบุคคลที่ดำเนินงานดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คว้า 7 รางวัล เวที GIS DAY 2021
นิสิตนิเทศศาสตร์ คว้า 2 รางวัลจากเวที KiddeeiDOL
อาจารย์ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่
อาจารย์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คณาจารย์ผ่านการพิจารณารับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
อาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยรับใช้สังคม ระดับรางวัลดี
อาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยพื้นฐาน ด้านมนุษยศาสตร์
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564
นิสิตได้รับรางวัลทูตแห่งความดี ประจำปี 2564
อาจารย์ได้รับรางวัลบทความวิชาการดีเด่น ระดับนานาชาติ
รางวัลบทกวีชนะการประกวดของวารสารชายคาเรื่องสั้น นิสิตระดับปริญญาโท
รางวัลบทกวีชนะการประกวดของวารสารชายคาเรื่องสั้น
ศิษย์เก่าได้รับรางวัลเพชรปัทมา ประจำปี 2564
นิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน UiTM Youth Virtual Sustainable Development Goals Convention 2.0 International Competition


หน้าที่ :