ข้อมูลการฝึกอบรมสหกิจศึกษา
ชื่อ สกุล รายละเอียด สถานที่ ปีการศึกษา
สำนักงาน : -
ศรีตยา  บุญสร้าง วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 นครปฐม 2558
สารายา  เปาะโซะ จัดโครงการสนับสนุนสหกิจศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพ โรงแรมลีการ์เด้นท์หาดใหญ่ 2559
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ : สาขานิเทศศาสตร์
กิตติคุณ  ฤทธินิ่ม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๘" โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง 2559
ทีปวิท  พงศ์ไพบูลย์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๘" โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง 2559
ทีปวิท  พงศ์ไพบูลย์ อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 2560
ธนภัทร  เต็มรัตนะกุล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๘" โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง 2559
เสริมศักดิ์  ขุนพล ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๔ นครศรีธรรมราช 2558
เสริมศักดิ์  ขุนพล ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๔ นครศรีธรรมราช 2559
เสริมศักดิ์  ขุนพล ปฎิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 นครศรีธรรมราช 2559
สาขาวิชาภาษาตะวันตก : สาขาภาษาอังกฤษ
ดิญะพร  วิสะมิตนันท์ การจัดสหกิจศึกษา กทม. 2559
ทวีศักดิ์  อนันต์เศรษฐศิริ -การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา -โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 2559
พิทยาธร  แก้วคง การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ กทม 2559
ลัญชุกรณ์  ศรีวิมล การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ กทม 2558
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ : สาขารัฐประศาสนศาสตร์
อัศว์ศิริ  ลาปีอี นำนิสิตเข้าร่วมนำเสนอบทความเรื่อง ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2559
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ : สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ธีรพร  ทองขะโชค จัดโครงการสนับสนุนสหกิจศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพ โรงแรมลีการ์เด้นท์หาดใหญ่ 2559
ปาริฉัตร  ตู้ดำ จัดโครงการสนับสนุนสหกิจศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพ โรงแรมลีการ์เด้นท์หาดใหญ่ 2559
ภาณุ  ธรรมสุวรรณ จัดโครงการสนับสนุนสหกิจศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพ โรงแรมลีการ์เด้นท์หาดใหญ่ 2559
อรพินท์  บุญสิน จัดโครงการสนับสนุนสหกิจศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพ โรงแรมลีการ์เด้นท์หาดใหญ่ 2559
สาขาวิชาภาษาตะวันออก : สาขาภาษาจีน
พวงผกา  สิทธิจันทร์ ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 นครศรีธรรมราช 2559
สุธาสินี  พรมแดน เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแม่ข่าย กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL : Work-integated Learning) ในวันศุกรที่ 22 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องภูผาเพชร ชั้น 2 โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ 2560
สาขาวิชาภาษาตะวันออก : สาขาภาษามลายู
กามารุดดีน  อิสายะ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8 โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท 2559
มูหำหมัด  สาแลบิง ส่งนิสิตเพื่อเข้ารับการฝึกปฎิบัติสหกิจ ณ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 2559
มูหำหมัด  สาแลบิง การเตรียมตัวและการปรับตัวการไปปฎิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ - 2559
มูหำหมัด  สาแลบิง การเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ ห้อง 17301 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 2560