ข้อมูลการฝึกอบรมสหกิจศึกษา
ชื่อ สกุล รายละเอียด สถานที่ ปีการศึกษา
สำนักงาน : -
ศรีตยา  บุญสร้าง วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 นครปฐม 2558
สารายา  เปาะโซะ จัดโครงการสนับสนุนสหกิจศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพ โรงแรมลีการ์เด้นท์หาดใหญ่ 2559
สารายา  เปาะโซะ จัดโครงการสนับสนุนสหกิจศึกษา โครงการปัจฉิมนิเทศ และโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ 2560
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ : หลักสูตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์
กิตติคุณ  ฤทธินิ่ม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๘" โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง 2559
ทีปวิท  พงศ์ไพบูลย์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๘" โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง 2559
ทีปวิท  พงศ์ไพบูลย์ อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ 2560
ธนภัทร  เต็มรัตนะกุล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๘" โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง 2559
เสริมศักดิ์  ขุนพล ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๔ นครศรีธรรมราช 2558
เสริมศักดิ์  ขุนพล ปฎิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 นครศรีธรรมราช 2559
เสริมศักดิ์  ขุนพล ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๔ นครศรีธรรมราช 2559
สาขาวิชาภาษาตะวันตก : หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
เกร็ดทราย  วุฒิพงษ์ -ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการปฏิบัติสหกิจศึกษา - 2561
ซูไฮลา  อีแต -ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการปฏิบัติสหกิจศึกษา - 2560
ดิญะพร  วิสะมิตนันท์ การจัดสหกิจศึกษา กทม. 2559
ทวีศักดิ์  อนันต์เศรษฐศิริ -การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา -โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 2559
นวลทิพย์  มหามงคล -ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการปฏิบัติสหกิจศึกษา - 2561
พิทยาธร  แก้วคง การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ กทม 2559
ลัญชุกรณ์  ศรีวิมล การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ กทม 2558
วัชรี  กุลประสิทธิ์ -ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการปฏิบัติสหกิจศึกษา - 2561
อภิรดี  สุภาพ -ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการปฏิบัติสหกิจศึกษา - 2561
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ : หลักสูตร ศศ.บ. การบริหารและพัฒนาชุมชน
ศันสนีย์  จันทร์อานุภาพ หัวข้อ ทักษะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ห้อง ๑๗๔๐๑ 2561
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ : หลักสูตร รป.บ.การปกครองท้องถิ่น
ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย -นิเทศสหกิจศึกษา 1.นางสาวณัฐวดี เพชรกาฬเทศบาลเมืองพัทลุง 49 ถ.สุรินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 2.นายกวี ศรีคง เทศบาลตำบลนาทวี ถ.เพชรเกษม ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 3.นางสาวณัฏฐวีร์ ลิ่มสุนทร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา 164/8 ถ.นครนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 4.นายณัฐภัทร แมโนน เทศบาลตำบลพะวง ม.3 ถ.พะวง - แขยง ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 5.นางสาวรัตติยา หมัดอะดั้ม บริษัท ชูเกียรติยนต์ หาดใหญ่ จำกัด 108/2 ม.3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 6.นายทวีศักดิ์ เกื้อแก้ว เทศบาลตำบลนาสีทอง 421 ถ.ยนตรการกำธร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 7.นางสาวนันทวัน นวนปาน สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา - 2560
อัศว์ศิริ  ลาปีอี นำนิสิตเข้าร่วมนำเสนอบทความเรื่อง ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาทางการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2559
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ : หลักสูตร ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ธีรพร  ทองขะโชค จัดโครงการสนับสนุนสหกิจศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพ โรงแรมลีการ์เด้นท์หาดใหญ่ 2559
ธีรพร  ทองขะโชค จัดโครงการสนับสนุนสหกิจศึกษา โครงการปัจฉิมนิเทศ และโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ 2560
ปาริฉัตร  ตู้ดำ จัดโครงการสนับสนุนสหกิจศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพ โรงแรมลีการ์เด้นท์หาดใหญ่ 2559
ปาริฉัตร  ตู้ดำ จัดโครงการสนับสนุนสหกิจศึกษา โครงการปัจฉิมนิเทศ และโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ 2560
ภาณุ  ธรรมสุวรรณ จัดโครงการสนับสนุนสหกิจศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนิสิตสู่โลกอาชีพ โรงแรมลีการ์เด้นท์หาดใหญ่ 2559
ภาณุ  ธรรมสุวรรณ จัดโครงการสนับสนุนสหกิจศึกษา โครงการปัจฉิมนิเทศ และโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ 2560
สาขาวิชาภาษาตะวันออก : หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน
พวงผกา  สิทธิจันทร์ ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 4 นครศรีธรรมราช 2559
สุธาสินี  พรมแดน เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแม่ข่าย กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL : Work-integated Learning) ในวันศุกรที่ 22 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องภูผาเพชร ชั้น 2 โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โรงแรมทีอาร์ร็อคฮิลล์ อ.หาดใหญ่ 2560
สาขาวิชาภาษาตะวันออก : หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
คุณัชญ์  สมชนะกิจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 9 โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อ.หาดใหญ่ 2561
ชวเลิศ  เทพประดิษฐ์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจรุ่นที่ 9 โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ 2561
พัชราภรณ์  นิลอุบล ฝึกอรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจรุ่นที่ ๙ โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ 2561
ศิรินทร์ญา  เปียกลิ่น -ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่9 -โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ 2561
สาขาวิชาภาษาตะวันออก : หลักสูตร ศศ.บ. ภาษามลายู
กามารุดดีน  อิสายะ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 8 โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท 2559
กูซม  ยามิรูเด็ง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ 2561
นูรียัน  สาแล๊ะ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารุ่นที่ 10 ในหัวข้อ 1. นโยบายและความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 2. ปรัชญา แนวคิดสหกิจและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 3.มาตรฐานและการบริหารหลักสูตรสหกิจศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบสหกิจศึกษา 4.งานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพและการรับรองงานสหกิจศึกษา 5. เทคนิคการเจรจา การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและการสร้างเครือข่ายสหกิจศึกษา 6.การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 7. การติดตามและประสานงานระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา 8. การนิเทศงานและการสอนงาน 9. การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในงานสหกิจศึกษา 10. การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กิจกรรมหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 11. แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานสหกิจศึกษา 12. เสวนา .สหกิจศึกษา : มุมมองของสถานประกอบการ ผลสะท้อนจากนักศึกษา" 13. ไขปัญหาสหกิจศึกษา - ณ ห้องจุติ ชั้น L โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ 2561
มูหำหมัด  สาแลบิง การเตรียมตัวและการปรับตัวการไปปฎิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ - 2559
มูหำหมัด  สาแลบิง ส่งนิสิตเพื่อเข้ารับการฝึกปฎิบัติสหกิจ ณ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 2559
มูหำหมัด  สาแลบิง การเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ ห้อง 17301 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 2560