ระบบฐานข้อมูลบุคลากร

  คู่มือ ข้อมูลเผยแพร่ เข้าระบบ
s การแก้ไขรหัสผ่าน การทำข้อตกลงร่วม ประเมินการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน
 
 
 
จำนวนบุคลากรแยกตามสาขาวิชา ประเภทบุคลากร บุคลากรตามตำแหน่งทางวิชาการ บุคลากรตามวุฒิการศึกษา  
         
 
จำนวนบุคลากรแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา/สำนักงาน สาขา จำนวนบุคลากร
สำนักงาน
-
28
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
หลักสูตร ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6
หลักสูตร นศ.บ. นิเทศศาสตร์
5
สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาไทย
14
สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
26
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
หลักสูตร วท.บ. ภูมิศาสตร์
6
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
หลักสูตร ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
8
หลักสูตร ศศ.บ. การบริหารและพัฒนาชุมชน
6
หลักสูตร กศ.บ. สังคมศึกษา
5
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตร รป.บ.การปกครองท้องถิ่น
6
หลักสูตร ศศ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
5
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน
8
หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
5
หลักสูตร ศศ.บ. ภาษามลายู
6
หลักสูตร ศศ.บ. ภาษาเกาหลี
2
รวม 136