ระบบฐานข้อมูลบุคลากร

  คู่มือ ข้อมูลเผยแพร่ เข้าระบบ
s การแก้ไขรหัสผ่าน การทำข้อตกลงร่วม ประเมินการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน
 
 
 
จำนวนบุคลากรแยกตามสาขาวิชา ประเภทบุคลากร บุคลากรตามตำแหน่งทางวิชาการ บุคลากรตามวุฒิการศึกษา  
         
 
จำนวนบุคลากรแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา/สำนักงาน สาขา จำนวนบุคลากร
สำนักงาน
-
26
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
6
สาขานิเทศศาสตร์
5
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
14
สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขาภาษาอังกฤษ
26
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาภูมิศาสตร์
6
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาประวัติศาสตร์
6
สาขาพัฒนาชุมชน
6
สาขาสังคมศึกษา
3
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
6
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
5
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
สาขาภาษาจีน
8
สาขาภาษาญี่ปุ่น
5
สาขาภาษามลายู
6
สาขาภาษาเกาหลี
2
รวม 130