ระบบฐานข้อมูลบุคลากร

  คู่มือ ข้อมูลเผยแพร่ เข้าระบบ
s การแก้ไขรหัสผ่าน การทำข้อตกลงร่วม ประเมินการปฏิบัติงาน
 
ข้อมูลการพัฒนาตนเองสายสนับสนุน
 
 
 
จำนวนบุคลากรแยกตามสาขาวิชา ประเภทบุคลากร บุคลากรตามตำแหน่งทางวิชาการ บุคลากรตามวุฒิการศึกษา  
         
 
จำนวนบุคลากรแยกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา/สำนักงาน สาขา จำนวนบุคลากร
สำนักงาน
-
25
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และนิเทศศาสตร์
สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
5
สาขานิเทศศาสตร์
5
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาภาษาไทย
14
สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขาภาษาอังกฤษ
25
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
สาขาภูมิศาสตร์
6
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาประวัติศาสตร์
6
สาขาการบริหารและพัฒนาชุมชน
6
สาขาสังคมศึกษา
4
สาขาไทยศึกษา
1
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สาขาการปกครองท้องถิ่น
6
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
6
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
สาขาภาษาจีน
7
สาขาภาษาญี่ปุ่น
5
สาขาภาษามลายู
5
สาขาภาษาเกาหลี
2
รวม 128