ระบบฐานข้อมูลบุคลากร

  คู่มือ ข้อมูลเผยแพร่ เข้าระบบ
s การแก้ไขรหัสผ่าน การทำข้อตกลงร่วม ประเมินการปฏิบัติงาน
   
ข้อมูลพื้นฐาน
การทำงาน
หลักสูตรการสอน
การศึกษา
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ/สนใจ
ประสบการณ์การทำงาน
ผลงานวิชาการ
 
 
 
 
ข้อมูลการศึกษา
ชื่อ - สกุล ชญาดา  พันธุรัตน์ (นางสาว)
การศึกษา ปริญญาโท
ตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงาน สำนักงาน
สาขา -
   
 
วุฒิการศึกษา ชื่อปริญญา  
ปริญญาโท วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Degree
Faculty
Institute
ปี/Year 2559 ( 2016 )
Thesis
ปริญญาตรี
 
Degree
Faculty
Institute
ปี/Year 2559 ( 2016 )
Thesis