หน้าหลัก
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการดำเนินงาน
กำหนดการ
รายละเอียดการจัดส่งงาน
รูปแบบเอกสาร
ข้อควรปฏิบัติสำหรับการนำเสนอ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ติดต่อเรา
รายชื่อ
ผู้นำเสนอ
ผู้เข้าร่วม
เกี่ยวกับการลงทะเบียน
ลงทะเบียน
เข้าระบบ
 
 
  Visitor All 1267  
 
  หน้าหลัก
   
ประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมศึกษา
ระดับปริญญาตรีครั้งที่  ๑
“ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม”

ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

- ฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการ โดย ผศ.ดร.ธเนศ   เวศร์ภาดา
หัวข้อ “มึงรู้มั๊ย  คืนนั้นกูเห็นอะไร”: กูเห็นออเจ้าแห่งชาติ : Genesis  of “Lom Phe Lom Phad”  Era.
- การนำเสนอบทความภาคบรรยายด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม
- การนำเสนอบทความภาคโปสเตอร์ด้านภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม

จัดโดย

๑. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ          
๒. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๓. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๔. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๕. คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
๖. สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
๗. วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
อัมพร  เตกฉัตร  สาขาวิชาภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๙๐๙๖๑๒
เบอร์ภายใน ๐๗๔ – ๓๑๗๖๐๐ ต่อ ๑๓๑๑