หน้าแรก
เกี่ยวกับTOEFL ITP
ลงทะเบียน
ตรวจสอบสถานะ
 
 
รายชื่อผู้สมัครและสถานะการสมัคร
รายชื่อผู้สมัครสอบ รอบ วันที่ 24 เดือน 02 ปี 2561
ตรวจสอบสถานะรอบอื่นๆ
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร สถานะการสมัคร
1 นาง  ปาริชาต เซียะคง บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
รหัสลงทะเบียน 201812253611 ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
2 นางสาว  ปิยธิดา บุญสนอง บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
รหัสลงทะเบียน 201812255318 ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
3 นาย  สุไหลหมาน บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
รหัสลงทะเบียน 201812253930 ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
4 นางสาว  ภัทราวรรณ เพชรแก้ว บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
รหัสลงทะเบียน 201812254632 ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
5 นาย  ปริญญา แซ่อ๋อง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
รหัสลงทะเบียน 201811135045 ค่าลงทะเบียน 1300 บาท
6 นางสาว  อามีนา สาแม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
รหัสลงทะเบียน 201811184325 ค่าลงทะเบียน 1300 บาท
7 นางสาว  จุฑามาศ ศุภพันธ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
รหัสลงทะเบียน 201811235939 ค่าลงทะเบียน 1300 บาท
8 นาย  ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
รหัสลงทะเบียน 201811264930 ค่าลงทะเบียน 1500 บาท
9 นางสาว  ฮูดาดีนี ดาโอ๊ะ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
รหัสลงทะเบียน 20181129422 ค่าลงทะเบียน 1300 บาท
10 นางสาว  วณิภา ทับเที่ยง บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ชำระเงินแล้ว
รหัสลงทะเบียน 201811401249 ค่าลงทะเบียน 1500 บาท
11 นางสาว  สินจัย เพชรรัตน์ บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
รหัสลงทะเบียน 201812114718 ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
12 นางสาว  ฆโนทัย จารุสิริรังษี บุคคลภายนอก ชำระเงินแล้ว
รหัสลงทะเบียน 20181211558 ค่าลงทะเบียน 1700 บาท