หน้าแรก
เกี่ยวกับTOEFL ITP
ลงทะเบียน
ตรวจสอบสถานะ
 
 
หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบ วันที่ 26 เดือน 5 ปี 2561
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร สถานะการสมัคร

รายชื่อผู้สมัครที่ยังไม่ชำระเงิน รอบ วันที่ 26 เดือน 5 ปี 2561
กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 19 เดือน 5 ปี 2561
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร สถานะการสมัคร
1 นางสาว  กอปรกมล ศรีภิรมย์ บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
รหัสลงทะเบียน 201814292955 ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
การชำระเงิน
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1,300 บาท
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1,500 บาท
บุคคลภายนอก /นักเรียน/นักศึกษา/ ครู อาจารย์ จำนวน 1,700 บาท

รายละเอียดการโอนเงิน
ธนาคารออมสิน สาขาถนนกาญจนวนิช (สงขลา)
ชื่อบัญชี กองทุนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่บัญชี 020177354204 กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่ง Fax ใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงิน มาที่ ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Fax. 074317606 หรือที่ E-Mail : toeflhusotsu@gmail.com

ตรวจสอบสถานะ
ตารางสอบประจำปี 2561
ลงทะเบียน
ครั้งที่ ปี วันที่ /เดือน / ปี จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ การจัดการ
1 2561 27 /01 /2561 0   ตรวจสอบการสมัคร
2 2561 24 /02 /2561 10   ตรวจสอบการสมัคร
3 2561 31 /03 /2561 7   ตรวจสอบการสมัคร
4 2561 28 /04 /2561 12   ตรวจสอบการสมัคร
5 2561 26 /05 /2561 2   ตรวจสอบการสมัคร
6 2561 30 /06 /2561 2   ตรวจสอบการสมัคร
7 2561 28 /07 /2561 0   ตรวจสอบการสมัคร
8 2561 25 /08 /2561 0   ตรวจสอบการสมัคร
9 2561 29 /09 /2561 0   ตรวจสอบการสมัคร
10 2561 27 /10 /2561 0   ตรวจสอบการสมัคร
11 2561 24 /11 /2561 0   ตรวจสอบการสมัคร
12 2561 22 /12 /2561 0   ตรวจสอบการสมัคร