หน้าแรก การสอบ TOEFL ITP การสอบ TOEIC สำหรับเจ้าหน้าที่
หน้าแรก TOEFL ITP เกี่ยวกับ TOEFL ITP ลงทะเบียน TOEFL ITP ตรวจสอบสถานะ TOEFL TP

หน้าแรก TOEFL ITP
ข่าวประชาสัมพันธ์ TOEFL ITP

 

ระเบียบการสอบ TOEIC และ TOEFL ITP

  • การสมัครสอบ TOEFL ITP และ TOEIC ทุกรอบการสอบ หากผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าสอบในครั้งนั้น ๆ ได้ ทางศูนย์สอบฯ จะไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่ศูนย์สอบเป็นผู้ยกเลิกการสอบในครั้ง ๆ เอง
  • การสอบ TOEFL ITP ในแต่ละรอบ ต้องมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป หากไม่ถึงจำนวนที่กำหนด ทางศูนย์สอบฯ ขอยกเลิกการสอบในรอบนั้น ๆ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการสอบได้ตามระเบียบของศูนย์สอบกลาง และจะคืนเงินให้ผู้ที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว
  • การสอบ TOEIC ในแต่ละรอบ ต้องมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบตั้งแต่ 25 คน ขึ้นไป หากไม่ถึงจำนวนที่กำหนด                  ทางศูนย์สอบฯ ขอยกเลิกการสอบในรอบนั้น ๆ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการสอบได้ตามระเบียบของศูนย์สอบกลาง และจะคืนเงินให้ผู้ที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว
  • วันและเวลาการรับผลสอบ TOEIC และ TOEFL ITP ให้เป็นไปตามที่ศูนย์สอบฯ กำหนด

 

ตารางสอบ TOEFL ITP
ลงทะเบียน
ครั้งที่ ปี วันที่สอบ วันที่ประกาศผล วันสิ้นสุดการชำระเงิน  
1 2561 24 /02 /2561 / / 15 /02 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
2 2561 31 /03 /2561 / / 22 /03 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
3 2561 28 /04 /2561 / / 19 /04 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
4 2561 26 /05 /2561 / / 17 /05 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
5 2561 30 /06 /2561 / / 23 /06 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
6 2561 04 /08 /2561 11 /08 /2561 20 /07 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
7 2561 29 /09 /2561 / / 22 /09 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
8 2561 24 /11 /2561 / / 17 /11 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
9 2561 15 /12 /2561 / / 08 /12 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
10 2562 09 /02 /2562 21 /01 /2562 26 /02 /2562 ตรวจสอบการสมัคร
11 2562 20 /04 /2562 01 /05 /2562 05 /04 /2562 ตรวจสอบการสมัคร
12 2562 15 /06 /2562 26 /06 /2562 30 /05 /2562 ตรวจสอบการสมัคร
13 2562 17 /08 /2562 28 /07 /2562 31 /08 /2562 ตรวจสอบการสมัคร
14 2562 12 /10 /2562 23 /10 /2562 25 /09 /2562 ตรวจสอบการสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEFL ITP รอบ วันที่ 9 เดือน 2 ปี 2562
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร สถานะการสมัคร

รายชื่อผู้สมัครที่ยังไม่ชำระเงิน รอบ วันที่ 9 เดือน 2 ปี 2562
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1,300 บาท
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1,500 บาท
บุคคลภายนอก /นักเรียน/นักศึกษา/ ครู อาจารย์ จำนวน 1,700 บาท

รายละเอียดการโอนเงิน

ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนวนิช(สงขลา) ชื่อบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 868-0-04540-3
E-Mail : toeflhusotsu@gmail.com

กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 26 /02 /2562
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร สถานะการสมัคร
1 นางสาว  สิณีณาฏ บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Sineenath ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
2 นาย  ประสิทธิ์ บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Mr.  Prasit ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
3 นางสาว  จุฑามาศ บริสุทธิ์ บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Jutamad Borisut ค่าลงทะเบียน 1700 บาท
การชำระเงิน
นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1,300 บาท
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1,500 บาท
บุคคลภายนอก /นักเรียน/นักศึกษา/ ครู อาจารย์ จำนวน 1,700 บาท

รายละเอียดการโอนเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนวนิช(สงขลา) ชื่อบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 868-0-04540-3

กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่ง หลักฐานการชำระเงิน มาที่ E-Mail : toeflhusotsu@gmail.com