หน้าแรก การสอบ TOEFL ITP การสอบ TOEIC สำหรับเจ้าหน้าที่
หน้าแรก TOEIC เกี่ยวกับ TOEIC ลงทะเบียน TOEIC ตรวจสอบสถานะ TOEIC

หน้าแรก TOEIC
ข่าวประชาสัมพันธ์ TOEIC

 

ระเบียบการสอบ TOEIC และ TOEFL ITP

  • การสมัครสอบ TOEFL ITP และ TOEIC ทุกรอบการสอบ หากผู้สมัครชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าสอบในครั้งนั้น ๆ ได้ ทางศูนย์สอบฯ จะไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่ศูนย์สอบเป็นผู้ยกเลิกการสอบในครั้ง ๆ เอง
  • การสอบ TOEFL ITP ในแต่ละรอบ ต้องมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ ตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป หากไม่ถึงจำนวนที่กำหนด ทางศูนย์สอบฯ ขอยกเลิกการสอบในรอบนั้น ๆ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการสอบได้ตามระเบียบของศูนย์สอบกลาง และจะคืนเงินให้ผู้ที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว
  • การสอบ TOEIC ในแต่ละรอบ ต้องมีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบตั้งแต่ 25 คน ขึ้นไป หากไม่ถึงจำนวนที่กำหนด                  ทางศูนย์สอบฯ ขอยกเลิกการสอบในรอบนั้น ๆ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการสอบได้ตามระเบียบของศูนย์สอบกลาง และจะคืนเงินให้ผู้ที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว
  • วันและเวลาการรับผลสอบ TOEIC และ TOEFL ITP ให้เป็นไปตามที่ศูนย์สอบฯ กำหนด

ตารางสอบ TOEIC
ลงทะเบียน
ครั้งที่ ปี วันที่สอบ วันที่ประกาศผล วันสิ้นสุดการชำระเงิน  
1 2561 01 /09 /2561 07 /09 /2561 03 /08 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
2 2561 01 /12 /2561 09 /12 /2561 01 /11 /2561 ตรวจสอบการสมัคร
3 2562 02 /03 /2562 09 /03 /2562 01 /02 /2562 ตรวจสอบการสมัคร
4 2562 25 /05 /2562 04 /06 /2562 05 /04 /2562 ตรวจสอบการสมัคร
5 2562 20 /07 /2562 30 /07 /2562 24 /06 /2562 ตรวจสอบการสมัคร
6 2562 28 /09 /2562 09 /10 /2562 23 /08 /2562 ตรวจสอบการสมัคร
7 2562 16 /11 /2562 27 /11 /2562 18 /10 /2562 ตรวจสอบการสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ TOEIC รอบ วันที่ 2 เดือน 3 ปี 2562
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร สถานะการสมัคร

รายชื่อผู้สมัครที่ยังไม่ชำระเงิน รอบ วันที่ 2 เดือน 3 ปี 2562

Result without photo (ไม่มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,200 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 1,500 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ

Result with photo (มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,500 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 1,800 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
Personal: 2,000 Baht/person – บุคคลภายนอก

รายละเอียดการโอนเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนวนิช(สงขลา) ชื่อบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 868-0-04540-3

กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่ง หลักฐานการชำระเงิน มาที่ E-Mail : husotoeic@gmail.com

กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 01 /02 /2562
ลำดับ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้สมัคร สถานะการสมัคร
1 นางสาว  ปณิธี บัวเพ็ชร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Panithee Buaphet ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
2 นางสาว  ปุณยวีร์ จงอักษร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Punyawee Jongaksorn ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
3 นางสาว  พิชญาภัค ลิ้มประเดิมธรรม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Phitchayayphak Limpradoemtham ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
4 นางสาว  ปิยภัทร์ เลื่อนลอย นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Piyaphat Lueanloi ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
5 นางสาว  ปวีณา ชูโฉม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Phaweena Choochom ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
6 นางสาว  พนิดา อินทรเหมือน นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Panida Inmaun ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
7 นางสาว  สกาวใจ แก้วเพ็ชร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Sakaojai Kaewpetch ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
8 นางสาว  มนฤดี ดำเอี่ยม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Monrudee Damiem ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
9 นาย  ภาคภูมิ ตันสกุล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Pakpoom Tansakul ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
10 นางสาว  รุจิภา กำแหงส่อง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Rujipa Kamhangsong ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
11 นางสาว  เกศกมล ศรีเกตุ บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  katkamon Sriket ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
12 นางสาว  จุฑามาศ บริสุทธิ์ บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Jutamad Borisut ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
13 นาย  อภิชัย จันทร์เกษ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Apichai Chankat ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
14 นางสาว  เทพธิดา ฉายวิริยะนนท์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Thepthida Chaywiriyanon ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
15 นางสาว  XEvilBestbok นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  XEvilBestbok ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
16 นางสาว  จุฑาเพชร ศรีณวัฒน์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Chutapeth Srinawat ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
17 นางสาว  XEvilBestbok นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  XEvilBestbok ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
18 นางสาว  ภานรินทร์ วัฒนกุล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Panarin Wattanakul ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
19 นางสาว  ภัทรานิษฐ์ บุญฤทธิ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Pattranit Boonyarit ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
20 นางสาว  สมสุข สันมาแอ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Somsook Sunma-air ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
21 นาย  ธนิสรณ์ เพชรสำรวล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Thanisorn Pethsumrual ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
22 นางสาว  โซโรดา หลังแดง บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Soroda Landgang ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
23 นางสาว  สกุณา คงสุวรรณ บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Sakuna kongsuwan ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
24 นางสาว  เพ็ญนภา จงไกรจักร์ บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Pennapa Chongkrichak ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
25 นางสาว  ลีนา กาเส็มส๊ะ บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Leena Kasemsah ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
26 นางสาว  วิชิตา ทองอนันต์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Wichita Thong-anan ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
27 นางสาว  นิลุบล ศิลปธนู นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Niloobol Sinlaphathanoo ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
28 นางสาว  นิลุบล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย รอชำระเงิน
Miss   ค่าลงทะเบียน 1500 บาท
29 นางสาว  ธัญชนก แก้วของแก้ว นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Thanchanok kaewkhongkaew ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
30 นางสาว  ปณิษฐา อนุสรณ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Panittha Anusorn ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
31 นางสาว  อภิชญา จิตรหมั้น นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Apichaya Jitmun ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
32 นางสาว  นราวรรณ ขาวบุตร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Narawan Khawbut ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
33 นางสาว  อัสนี ปานแขวง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Asnee Pankhwaeng ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
34 นางสาว  อัสนี ปานแขวง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Asnee Pankhwaeng ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
35 นางสาว  วลัยลักษณ์ เทพลักษณ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Walailak Theppalak ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
36 นางสาว  ชุติมณฑน์ หาญกลับ บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Chutimon Hanklub ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
37 นางสาว  พิมพ์ชนก ยีเส็น นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Pimchanok Yeesen ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
38 นางสาว  ษาธิญาพรรณ เอียดทอง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Sathiyapan Iadthong ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
39 นาย  ศุภวิชย์ เปรียบกล้า นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Supawich Preabkla ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
40 นาย  ธีระ ราชาพล นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Teera Rachapol ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
41 นางสาว  รัญชนา นาเลื่อน นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Runchana Naluen ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
42 นางสาว  อภัสนันท์ จิรสินชนารัตน์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Apatsanan Jirasinchanarat ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
43 นางสาว  ธนวรรณ ไทรทอง บุคคลภายนอก รอชำระเงิน
Miss  Tanawan Saitong ค่าลงทะเบียน 2000 บาท
44 นางสาว  ชไมพร แก้วหีด นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Chamaiphorn Kaewheet ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
45 นางสาว  ชไมพร แก้วหีด นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Chamaiphorn Kaewheet ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
46 นางสาว  XEvilBestbok นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย รอชำระเงิน
Miss  XEvilBestbok ค่าลงทะเบียน 1500 บาท
47 นาง  XEvilBestbok บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mrs.  XEvilBestbok ค่าลงทะเบียน 1500 บาท
48 นาย  ณัฐนันท์ ใหมจุ้ย นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณมีรูปถ่าย รอชำระเงิน
Mr.  Nattanan Maijuy ค่าลงทะเบียน 1500 บาท
49 นางสาว  ณัฏฐณิชา คำโสภา นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  NATTHANICHA KHAMSOPA ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
50 นางสาว  ชวพร วรินทรเวช นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Chawaporn Warintarawach ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
51 นางสาว  ธัชพรรณ หนูชูไชย นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Thatchapan nuchuchai ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
52 นางสาว  ธัชพรรณ หนูชูไชย นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Thatchapan Nuchuchai ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
53 นาย  ธนกร นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  บริพันธ์ ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
54 นาย  ธนกร บริพันธ์ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Thanakorn Boripan ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
55 นางสาว  ฐิตาภา บุญดิเรก นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Thitapha Boondirek ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
56 นางสาว  อาวาตีฟ หะยีวานิ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Awatif Hayiwani ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
57 นาย  อังคาร คงประเสริฐ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Angkarn Kongprasert ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
58 นาย  สหัสวรรษ รุ่งทอง นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Sahatsawat Rungthong ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
59 นางสาว  สโรชา ปลื้มสำราญ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Miss  Srocha Pluemsamran ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
60 นาย  วิริยะ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  ไชยทะ ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
61 นาย  วิศรุต จ้อนเจิม นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  WITSARUT JONJERM ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
62 นาย  ไพรัตน์ ไทยสุชาติ นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ รอชำระเงิน
Mr.  Pairat Thaisuchart ค่าลงทะเบียน 1200 บาท
การชำระเงิน

Result without photo (ไม่มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,200 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 1,500 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ

Result with photo (มีรูปติดผลคะแนนสอบ)
TSU student: 1,500 Baht/person – นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
TSU staff: 1,800 Baht/person – คณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
Personal: 2,000 Baht/person – บุคคลภายนอก

รายละเอียดการชำระเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนวนิช(สงขลา) ชื่อบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 868-0-04540-3
กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน มาที่ E-Mail : husotoeic@gmail.com