HUSO-TSU TQF Information System
 
 
-- - - | 2500-
-นิเทศศาสตร์ - นิเทศศาสตรบัณฑิต | 2557-
-วัฒนธรรมศึกษา - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | 2555-
-การปกครองท้องถิ่น - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 2555-
-ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร - วิชาโท | 2558-
-ภูมิศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต | 2555-
-บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต | 2560-
-การบริหารและพัฒนาชุมชน - ศิลปศาสตรบัณฑิต | 2559-
-ภาษาอังกฤษ - ศิลปศาสตรบัณฑิต | 2559-
-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต | 2555-
-ประวัติศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต | 2555-
-ภาษาจีน - ศิลปศาสตรบัณฑิต | 2555-
-ภาษาญี่ปุ่น - ศิลปศาสตรบัณฑิต | 2555-
-ภาษาไทย - ศิลปศาสตรบัณฑิต | 2555-
-ภาษามลายู - ศิลปศาสตรบัณฑิต | 2555-
-การพัฒนาชุมชน - ศิลปศาสตรบัณฑิต | 2554-
-ภาษาอังกฤษ - ศิลปศาสตรบัณฑิต | 2554-
-สารสนเทศศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต | 2554-
-ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | 2557-
-การบริหารและพัฒนาสังคม - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | 2556-
-ไทยคดีศึกษา - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | 2555-
-ภาษาไทย - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | 2554-
-ศึกษาทั่วไป - ศึกษาทั่วไป | --
 
ค้นหารายละเอียดรายวิชา
  ภาคการศึกษา
 
 
รหัสวิชา ชือวิชา ภาคการศึกษา ผู้สอน เอกสาร