ที่
ประเภท
ขื่อเอกสาร
ผู้มอบ
IBSN
จำนวน
หมายเหตุ
1
หนังสือ
Sasin Journal of Management Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
ISSN 0859-2659
1
เก็บที่ ห้อง 13516
2
หนังสือ
แนวทางการจัดเวทีประชาคม เพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลผู้จดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
1
เก็บที่ ห้อง 13516
3
หนังสือ
Access For All xv international aids conference bangkok 11-16 july 2004
1
เก็บที่ ห้อง 13516
4
หนังสือ
การสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ISSN 0858-0200
1
เก็บที่ ห้อง 13516
5
หนังสือ
Brittin College Brittin College
2
เก็บที่ ห้อง 13516
6
หนังสือ
SWAP study work and ppeople in Australia IDP Education Australia
1
เก็บที่ ห้อง 13516
7
หนังสือ
คู่มือสมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
1
เก็บที่ ห้อง 13516
8
หนังสือ
รวมกฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เล่ม 7 คณะกรรมการกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
1
เก็บที่ ห้อง 13516
9
หนังสือ
โลกสวยงามเรื่องจริงเกี่ยวกับสัตว์เพื่อเยาวชนไทย ฉลี ยงสุนทร
974-91282-1-4
1
เก็บที่ ห้อง 13516
10
หนังสือ
คำบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินชีวิต สมณะเพาะพุทธ จนทเสฏโฐ
2
เก็บที่ ห้อง 13516
11
หนังสือ
ลมหายใจเพื่อชีวิต เบื้องต้นกำเนิดพลังงานแห่งชีวิต กับ การใช้พลังจิต เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิต อภิชาต ศรีพุทธชาติ
974-94719-8-9
1
เก็บที่ ห้อง 13516
12
หนังสือ
คลังหลวงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดร.ปรีญานุช พิบูลสงคราม
978-974-8259-15-4
1
เก็บที่ ห้อง 13516
13
หนังสือ
พระคัมภีร์กวนอิมมหาโพธิ์สัตว์ ชมรมธรรมทาน โรงเจ เป้าเก็งเต๊ก กทม.
1
เก็บที่ ห้อง 13516
14
หนังสือ
แหล่งมหัศจรรย์ พื้นที่ชุ่มน้ำป่าพรุบ้านไม้ขาว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1
เก็บที่ ห้อง 13516
15
หนังสือ
Art,Therapy and Social Action คณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
1
เก็บที่ ห้อง 13516
16
หนังสือ
หนังสือรวมสารคดีสั้นบทวิทยุ เรื่องน่ารู้คู่งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1
เก็บที่ ห้อง 13516
17
หนังสือ
โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน ปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
1
เก็บที่ ห้อง 13516
18
หนังสือ
สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร พ.ศ.2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1
เก็บที่ ห้อง 13516
19
หนังสือ
พระคัมภีร์ (ปริศนาธรรม) 18 พระอรหันต์ ธ.ธีรทาส
4
เก็บที่ ห้อง 13516
20
หนังสือ
การสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 4: ตุลาคม-ธันวาคม 2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ISSN 0858-0200
1
เก็บที่ ห้อง 13516
21
หนังสือ
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2554 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
1
เก็บที่ ห้อง 13516
22
หนังสือ
มรดกทางปัญญา เพื่อเยาวชนไทย ส. ธโนฆาภรณ์
ISBN 974-88663-4-3
3
เก็บที่ ห้อง 13516
23
หนังสือ
สาหร่าย: สิ่งมหัศจรรย์ในแหล่งน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ISBN 974-234-059-5
1
เก็บที่ ห้อง 13516
24
หนังสือ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นทีชุ่มน้ำ ปากแม่น้ำกระบี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ISBN 974-477-700-2
1
เก็บที่ ห้อง 13516
25
หนังสือ
พรรณไม้ป่าชายหาด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ISBN 978-616-12-0030-5
1
เก็บที่ ห้อง 13516
26
หนังสือ
การอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล พื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำกระบี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ISBN 978-974-286-251-0
1
เก็บที่ ห้อง 13516
27
หนังสือ
สีสันหลากวัฒนธรรม ภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียกลาง ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ISBN 978-974-7709-84-1
2
เก็บที่ ห้อง 13516
28
หนังสือ
รอบด้านการจัดการ เสริมความรู้การจัดการรอบด้านหลากมุม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ISBN 978-616-90522-8-9
1
เก็บที่ ห้อง 13516
29
หนังสือ
รอบด้านการจัดการ เสริมความรู้การจัดการรอบด้านหลากมุม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ISBN 978-616-90522-7-2
1
เก็บที่ ห้อง 13516
30
หนังสือ
สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ปี 2553 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
1
เก็บที่ ห้อง 13516
31
หนังสือ
ปรัชญาวัฒนธรรม ผศ.ดร.คำแหง วิสุทธิธางกูร
978-616-223-019-6
1
เก็บที่ ห้อง 13516
32
หนังสือ
พระพุทธรูปศิลากลับมาตุภูมิ พิมพา ลิมปพยอม
ISBN 974-86294-5-7
2
เก็บที่ ห้อง 13516
33
หนังสือ
การสำรวจสภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2554 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ISSN 0858-0200
1
เก็บที่ ห้อง 13516
34
หนังสือ
การสำรวจสภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 : เมษายน-มิถุนายน 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ISSN 0858-0200
1
เก็บที่ ห้อง 13516
35
หนังสือ
การสำรวจสภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 3 : 2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ISSN 0858-0200
1
เก็บที่ ห้อง 13516
36
หนังสือ
การสำรวจสภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2551 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ISSN 0858-0200
1
เก็บที่ ห้อง 13516
37
หนังสือ
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจสภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2553 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไม่มี
1
เก็บที่ ห้อง 13516
38
หนังสือ
เครื่องชี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ปี 2550
ISSN1950-9981
1
เก็บที่ ห้อง 13516
39
หนังสือ
Directory of National Artists Ministry of Culture
978-616-543-082-1
1
เก็บที่ ห้อง 13516
40
หนังสือ
ศิลปินแห่งชาติสัญจร(The National Atists Mobile Arts Workshop Project) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ไม่มี
1
เก็บที่ ห้อง 13516
41
หนังสือ
ศิลปกับสังคม 2553 สถาบันปรีดี พนมยงค์
978-616-7506-00-5
1
เก็บที่ ห้อง 13516
42
หนังสือ
TICEF2010 Thailand International Creative Economy Forum มหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรมทรัพสินทางปัญญา กระทรวงพานิชย์
ไม่มี
1
เก็บที่ ห้อง 13516
43
หนังสือ
ความตกลงการค้าเสรี ไทย นิวซีแลนด์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์
974-7800-94-2
1
เก็บที่ ห้อง 13516
44
หนังสือ
ความตกลงการค้าเสรี ไทย ออสเตรเลีย โอกาสส่งออกของประเทศไทย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์
974-7800-94-2
1
เก็บที่ ห้อง 13516
45
หนังสือ
ม.ทักษิณ กับถิ่นใต้ ทักษฺณวิชาการ 50 ม.ทักษิณ
1
เก็บที่ ห้อง 13516
46
หนังสือ
ลมหายใจหอม อ้วน อรชร
978-616-7230-12-2
1
เก็บที่ ห้อง 13516
47
หนังสือ
Brittin College Brittin College
1
เก็บที่ ห้อง 13516
48
หนังสือ
หนังสือรวมสารคดีสั้นบทวิทยุ เรื่อง คนไทยทำได้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1
เก็บที่ ห้อง 13516
49
หนังสือ
เปิดโลกความรู้ พัฒนาทุนมนุษย์ สำนักงาน กพ.
978-974-9946-97-8
1
เก็บที่ ห้อง 13516
50
หนังสือ
ธนาคารสมองของคนไทย แหล่งรวมองค์ความรู้วุฒิอาสา ชุดที่ 2 เล่มที่ 4 กลุ่มงานประสานและอำนวยการธนาคารสอง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
978-974-9769-60-7
1
เก็บที่ ห้อง 13516
51
หนังสือ
ธนาคารสมองของคนไทย แหล่งรวมองค์ความรู้วุฒิอาสา ชุดที่ 2 เล่มที่ 1 กลุ่มงานประสานและอำนวยการธนาคารสอง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
978-974-9769-60-7
1
เก็บที่ ห้อง 13516
52
หนังสือ
คู่มือสำหรับประกอบธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์
ไม่มี
1
เก็บที่ ห้อง 13516
53
หนังสือ
แขกรับเชิญ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
978-616-7230-13-9
1
เก็บที่ ห้อง 13516
54
หนังสือ
ตำนานศาลเจ้า-โรเจอายุ 100 ปี เมืองไทย อริยโพธิสัตว์-แบ่งปันวิชาการสอนนั่งสมาธิ ธ.ธีรทาส
ไม่มี
2
เก็บที่ ห้อง 13516
55
หนังสือ
เราพร้อมไม่ยอมเป็นเหยื่อ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
978-616-7230-15-3
1
เก็บที่ ห้อง 13516
56
หนังสือ
ฉีกหน้ากากบริษัทบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
978-974-703-552-0
1
เก็บที่ ห้อง 13516
57
หนังสือ
ร้ายเลห์เพทุบายบริษัทบุหรี่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
978-616-7230-14-6
1
เก็บที่ ห้อง 13516
58
หนังสือ
บุหรี่ภัยเงียบของผู้หญิง นพ.พนิตย์ จิวะนันทประวัติ
978-616-7230-10-8
1
เก็บที่ ห้อง 13516
59
หนังสือ
เปลือยความคิด ผศ.ดร.คำแหง วิสุทธิธางกูร
978-616-7183-17-6
1
เก็บที่ ห้อง 13516
60
หนังสือ
สานสายใยประวัติศาสตร์ จากรั้วเทา-แดงสู่กำแพงเทา-ฟ้า ศิษย์เก่าประวัติศาสตร์ 18 กันยายน 2547
1
เก็บที่ ห้อง 13516
61
หนังสือ
ธนาคารสมองของคนไทย แหล่งรวมองค์ความรู้วุฒิอาสา ชุดที่ 2 กลุ่มงานประสานและอำนวยการธนาคารสอง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
978-974-9769-60-7
1
เก็บที่ ห้อง 13516
62
หนังสือ
มหารัตนพิมพวงศ์ คำฉันท์ ตำนานพระแก้วมรกตฉบับสมบูรณ์ ชูชาติ ชุ่มสนิท
ISBN 974-86533-2-3
1
เก็บที่ ห้อง 13516
63
หนังสือ
เราจะพัฒนาคนและสังคมอย่างไร : แนวคิดและแนวปฏิบัติ สุภาคย์ อินทองคง
1
เก็บที่ ห้อง 13516
64
หนังสือ
รางวัลปีติศิลป์สันติธรรม นักศิลปวัฒนธรรมผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านสันติภาพ ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม สถาบันปรีดี พนมยงค์
ISBN 978-616-7506-02-9
1
เก็บที่ ห้อง 13516
65
หนังสือ
รางวัลปิติศิลป์สันติภาพ และรางวัลมนัส เศียรสิงห์ "แดง" ครั้งที่ 3 สถาบันปรีดี พนมยงค์
ISBN 978-616-7506-01-2
1
เก็บที่ ห้อง 13516
66
หนังสือ
การสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร ทั่วราชอาณาจักร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ISSN 0858-0200
1
เก็บที่ ห้อง 13516
67
หนังสือ
การให้บริการสนับสนุนนักเรียนพิการในระยะเปลี่ยนผ่าน จากมัธยมศึกษาสู่อุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
1
เก็บที่ ห้อง 13516 (อ.อ้อม ยืม)
68
หนังสือ
การทำงานกับนักศึกษาพิการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
1
เก็บที่ ห้อง 13516 (อ.อ้อม ยืม)
69
หนังสือ
หนังสือชุดของสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISSN 978-974-466-572-0
1
เก็บที่ ห้อง 13516
70
หนังสือ
รายการหนังสือ 2554-2555 มหาวิทยาธรรมศาสตร์
1
เก็บที่ ห้อง 13516
71
หนังสือ
วัฒนธรรมประชาธิปไตย สร้างไทยสร้างชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ISBN 978-616-543-116-3
1
เก็บที่ ห้อง 13516
72
หนังสือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2
เก็บที่ ห้อง 13516
73
หนังสือ
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
2
เก็บที่ ห้อง 13516
74
หนังสือ
การช่วยเหลือคณาจารย์ในคณะต่างๆ ในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
1
เก็บที่ ห้อง 13516 (อ.อ้อม ยืม)
75
หนังสือ
สิทธิในการขอรับบริการสนับสนุนและความรับผิดชอบของนักศึกษาพิการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
1
เก็บที่ ห้อง 13516 (อ.อ้อม ยืม)
76
หนังสือ
บทความวิทยุจากรายการ ท่องสังคมมนุษย์และมาลัยสลับสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ISSN 2229-2012
1
เก็บที่ ห้อง 13516
77
งานวิจัย
สภาพชีวิตความเป็นอยู่และการทำงานของแรงงานสตรีจากจังหวัดสตูลในประเทศมาเลเซีย นางนิสากร กล้าณรงค์
ไม่มี
1
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
78
งานวิจัย
ผู้หญิงในชนบท : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์บริเวณคาบสมุทรสทิงพระจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2504-2550 ผศ.อดิศร ศักดิ์สูง
ไม่มี
2
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
79
งานวิจัย
การแก้ปัญหาการทำคะแนนสอบได้น้อยของนิสิต 4 ราย ที่เรียนวิชา 0116131 ภูมิศาสตร์มนุษย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 อ.ดร.นิสากร กล้าณรงค์
ไม่มี
1
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
80
งานวิจัย
การศึกษาเพื่อชี้ชัด (System Identification) ระบบกลไกการบริหารงานอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของรัฐในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รศ.สุรชัย ธรรมทวีธิกุล และ น.ส.ณัฏฐ์ธญา เวียงนนท์
1
เก็บที่ ห้อง 13516
81
งานวิจัย
การศึกษาสภาวะแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการประมงของประชาชนตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สันติภาพ กองกาญจนะและคณะ
ไม่มี
1
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
82
งานวิจัย
ปัจจัยทางจิตวิทยาของความสำเร็จในการประกอบการของผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมธุรกิจการท่องเที่ยวและที่พัก: ความรู้ ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
เก็บที่ ห้อง 13516
83
งานวิจัย
การสร้างภาพพุทธศิลป์ซ้อนผสานระหว่างรูปต้นพระศรีมหาโพธิ์กับภาพโพธิ์พฤกษ์ ผศ.ปราโมทย์ แสงพลสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
1
เก็บที่ ห้อง 13516
84
งานวิจัย
การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน นางธีรพร ทองขะโชค
ไม่มี
1
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
85
งานวิจัย
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ISBN 974-7978-79-2
1
เก็บที่ ห้อง 13516
86
งานวิจัย
การศึกษา ความเป็นไทยในงานเขียนภาษอังกษฤเชิงสร้างสรรค์ของนักประพันธ์ไทย นายไพโรจน์ เบ็ญนุ้ย
ไม่มี
1
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
87
งานวิจัย
การศึกษาองค์ความรู้งานวิจัยประวัติศาสตร์ภาคใต้ พ.ศ.2537-2547 ผศ.อดิศร ศักดิ์สูงและศุภการ ศิริไพศาล
ไม่มี
9
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
88
งานวิจัย
การแก้ปัญหาการไม่อ่านตำราภาษาอังกฤษของนิสิตที่เรียนวิชา 0116131 ภูมิศาสตร์มนุษย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 อ.ดร.นิสากร กล้าณรงค์
ไม่มี
1
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
89
งานวิจัย
โครงข่ายทางสังคมกับการเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศมาเลเซียของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ นางนิสากร กล้าณรงค์และคณะ
ไม่มี
2
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
90
งานวิจัย
พัฒนาการและแนวโน้มการย้านถิ่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเข้าไปในประเทศมาเลเซีย นายคำนวณ นวลสนองและคณะ
ไม่มี
1
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
91
งานวิจัย
รายงานการวิจัย การศึกษาเปรียบเทียบเชาว์อารมณ์(EQ)และเชาว์วิริยะ(AQ)ของบุคลากรในองค์กรที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักปรัชญาอื่นในการบริหาร กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่มี
1
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
92
งานวิจัย
การศึกษาเศรษฐกิจครัวเรือนตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางงาม ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา : การบริโภคผักพื้นบ้านและผักที่ปลูกเอง นางสาวสมสมัย เอียดคง
ไม่มี
1
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
93
งานวิจัย
รายงานการวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์ในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรสมัยใหม่หรือองค์กรสมรรถนะสูง กิตติภูมิ วิเศษศักดิ์ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่มี
1
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
94
งานวิจัย
โครงการประเมินผลให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่าง พ.ศ.2548-2552 อ.ดร.นิสากร กล้าณรงค์และคณะ
ไม่มี
1
ภาคผนวก : เก็บที่ ห้อง 13516
95
งานวิจัย
โครงการประเมินผลให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการเยียวยาผ๔ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่าง พ.ศ.2548-2552 อ.ดร.นิสากร กล้าณรงค์และคณะ
ไม่มี
1
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
96
งานวิจัย
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองจากราชาธิราช ผศ.นิดา มีสุข
ไม่มี
1
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
97
งานวิจัย
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2554 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554 (วิถีคน วิถีชุมชน วิถีแห่งปัญญา) มหาวิทยาลัยทักษิณและเครือข่าย
974-451-173-7
1
proceedings : เก็บที่ ห้อง 13516
98
งานวิจัย
การจัดการความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน :การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของเยาวชน ผศ.ดร.พรพันธ์ เขมคุณาศัยและคณะ
ไม่มี
1
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
99
งานวิจัย
A SURVEY ON FIRST-YEAR STUDENTS OPINIONS CONCERNING CAUSES OF THEIR LOVE PERFORMANCE IN LISTENING IN THE ENGLISH 2 COURSE AT THAKSIN UNIVERSITY PHATTHALUNG PIROTE BENNUI
ไม่มี
1
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
100
งานวิจัย
เอกสารประกอบการเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็น ผศ. ดำรงศักดิ์ แก้วเพ็ง
1
เอกสารประกอบการเสนอผลงานทางวิชาการ : เก็บที่ ห้อง 13516
101
งานวิจัย
ทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2551 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
978-974-326-553-2
1
: เก็บที่ ห้อง 13516
102
งานวิจัย
สถิติงานวิจัย 2552 ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
978-974-326-564-8
1
: เก็บที่ ห้อง 13516
103
งานวิจัย
สถิติงานวิจัย 2552 สภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
978-974-326-562-4
1
: เก็บที่ ห้อง 13516
104
งานวิจัย
การวิจัยวิธีการคิดและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศิลปหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอกวัว ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นางสาวสมสมัย เอียดคง
ไม่มี
1
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
105
งานวิจัย
The 2011 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economics
974-451-174-5
1
proceedings : เก็บที่ ห้อง 13516
106
งานวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจการใช้ท่าเรือสงขลาเพื่อพัฒนาไปสู่ระบบโลจิสติกส์ของภาคใต้ ผศ.อดิศร ศักดิ์สูงและคณะ
ไม่มี
2
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
107
งานวิจัย
ชื่อบ้านนามเมือง : เรื่องเล่าชีวิตคน และชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อ.ดร.มาโนช ดินลานสกูล
ไม่มี
1
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
108
งานวิจัย
การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น : กรณีผืนแผ่นดินใหญ่ ปรีชา นุ่นสุข
ไม่มี
1
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
109
งานวิจัย
การศึกษาการกระจายป่าเสม็ดบริเวณทะเลสาบสงขลา นางสาวราภรณ์ ทนงศักดิ์
ไม่มี
1
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
110
งานวิจัย
ความพึงพอใจในคุณภาพการเข้ารับบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณต่อการรับบริการในโรงพยาบาลในเขตจังหวัดสงขลาและพัทลุง นางสาวอภิรดี จิโรภาส
ไม่มี
1
รายงานการวิจัย : เก็บที่ ห้อง 13516
111
จุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1905-3223
2
เก็บที่ ห้อง 13516
112
จุลสาร
สารพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
1
เก็บที่ ห้อง 13516
113
จุลสาร
ส่งมอบมรดก ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามอุดมสมบูรณ์ให้แก่ลูกหลานของเรา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
เก็บที่ ห้อง 13516
114
จุลสาร
จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ISSN 1905-3223
1
เก็บที่ ห้อง 13516
115
จุลสาร
สารพัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
1
เก็บที่ ห้อง 13516
116
จุลสาร
ส่งมอบมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่งดงามอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดกระบี่ ให้แก่ลูกหลานของเรา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1
เก็บที่ ห้อง 13516
117
จุลสาร
จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ISSN 1905-3223
1
เก็บที่ ห้อง 13516
118
จุลสาร
จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
ISSN 1905-3223
1
เก็บที่ ห้อง 13516
119
วารสาร
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
0125-6985
1
เก็บที่ ห้อง 13516
120
วารสาร
วารสารสื่อพลัง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
1
เก็บที่ ห้อง 13516
121
วารสาร
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
0858-8325
1
เก็บที่ ห้อง 13516
122
วารสาร
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
0125-6985
2
เก็บที่ ห้อง 13516
123
วารสาร
วารสารรักษ์ พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน
1
เก็บที่ ห้อง 13516
124
วารสาร
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1905-3959
1
เก็บที่ ห้อง 13516
125
วารสาร
วาสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
0859-1113
1
เก็บที่ ห้อง 13516
126
วารสาร
วารสารจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ เพ็ญนภา ไพศาลศุภนิมิต บก.
1
เก็บที่ ห้อง 13516
127
วารสาร
วารสารรูสะมิแล ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
0858-2068
1
เก็บที่ ห้อง 13516
128
วารสาร
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0859-2055
1
เก็บที่ ห้อง 13516
129
วารสาร
วารสารสารสนเทศภูมิศาสตร์นเรศวร ร.อ.ดร.อนุชิต วงศาโรจน์ (บก.)
2228-818x
1
เก็บที่ ห้อง 13516
130
วารสาร
วารสารสวนปรุง โรงพยาบาลสวนปรุง
ไม่มี
1
เก็บที่ ห้อง 13516
131
วารสาร
วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
2228-8864
1
เก็บที่ ห้อง 13516
132
วารสาร
วารสารสวนปรุง โรงพยาบาลสวนปรุง
ไม่มี
1
เก็บที่ ห้อง 13516
133
วารสาร
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ศักดินา บุญเปี่ยม ม.บูรพา
0858-4540
1
เก็บที่ ห้อง 13516
134
วารสาร
วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1905-5986
1
เก็บที่ ห้อง 13516
135
วารสาร
วาสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
0859-1113
1
เก็บที่ ห้อง 13516
136
วารสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0125-0892
1
เก็บที่ ห้อง 13516
137
วารสาร
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ไม่มี
1
เก็บที่ ห้อง 13516
138
วารสาร
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ ม.ขอนแก่น
1686-6541
1
เก็บที่ ห้อง 13516
139
วารสาร
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ ม.ขอนแก่น
1686-6541
1
เก็บที่ ห้อง 13516
140
วารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1513-9514
1
เก็บที่ ห้อง 13516
141
วารสาร
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ ม.ขอนแก่น
1686-6541
1
เก็บที่ ห้อง 13516
142
วารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
0857-5428
1
เก็บที่ ห้อง 13516
143
วารสาร
วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ISBN 974-451-148-6
1
เก็บที่ ห้อง 13516
144
วารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1513-9514
1
เก็บที่ ห้อง 13516
145
วารสาร
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ศักดินา บุญเปี่ยม ม.บูรพา
0858-4540
1
เก็บที่ ห้อง 13516
146
วารสาร
วารสารการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์
2229-077x
2
เก็บที่ ห้อง 13516
147
วารสาร
วารสารสื่อพลัง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
1
เก็บที่ ห้อง 13516
148
วารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1513-9514
1
เก็บที่ ห้อง 13516
149
วารสาร
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
1905-3630
1
เก็บที่ ห้อง 13516
150
วารสาร
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
1905-3630
1
เก็บที่ ห้อง 13516
151
วารสาร
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
1905-3630
1
เก็บที่ ห้อง 13516
152
วารสาร
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
1906-6023
1
เก็บที่ ห้อง 13516
153
วารสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ISSN 0125-0892
1
เก็บที่ ห้อง 13516
154
วารสาร
วารสาร สออ.ประเทศไทย สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย
1513-0975
1
เก็บที่ ห้อง 13516
155
วารสาร
วารสารรูสะมิแล ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
0858-2068
1
เก็บที่ ห้อง 13516
156
วารสาร
วารสารการค้าโลก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
1685-7712
1
เก็บที่ ห้อง 13516
157
วารสาร
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1906-7208
1
เก็บที่ ห้อง 13516
158
วารสาร
วารสารวิชาการ ศิลปศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)
1906-5949
1
เก็บที่ ห้อง 13516
159
วารสาร
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำเนียบรัฐบาล
1685-8234
1
เก็บที่ ห้อง 13516
160
วารสาร
วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
1686-0748
1
เก็บที่ ห้อง 13516
161
วารสาร
วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
1686-0748
1
เก็บที่ ห้อง 13516
162
วารสาร
วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
1686-0748
1
เก็บที่ ห้อง 13516
163
วารสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0125-0892
1
เก็บที่ ห้อง 13516
164
วารสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0125-0892
1
เก็บที่ ห้อง 13516
165
วารสาร
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
1906-6023
1
เก็บที่ ห้อง 13516
166
วารสาร
วารสารวาระพิเศษ ครบรอบ1 ปี UMDC UMDC ม.ทักษิณ
ไม่มี
1
เก็บที่ ห้อง 13516
167
วารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ISSN 1513-9514
1
เก็บที่ ห้อง 13516
168
วารสาร
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ISSN 1686-6541
1
เก็บที่ ห้อง 13516
169
วารสาร
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
1
เก็บที่ ห้อง 13516
170
วารสาร
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่น
ISSN 1906-6023
1
เก็บที่ ห้อง 13516
171
วารสาร
วารสารแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ISSN 0125-1171
1
เก็บที่ ห้อง 13516
172
วารสาร
วารสารสงขลานครินทร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ISSN 0859-1113
1
เก็บที่ ห้อง 13516
173
วารสาร
วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ISSN 978-974-13-0571-1
1
เก็บที่ ห้อง 13516
174
วารสาร
วารสารสมาคมจิตแพทย์ แห่งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ISSN 0125-6985
1
เก็บที่ ห้อง 13516
175
วารสาร
วารสาร KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Business and economies) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ISSN 1685-2532
2
เก็บที่ ห้อง 13516
176
วารสาร
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ISSN 1906-7208
1
เก็บที่ ห้อง 13516
177
วารสาร
Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts Silpakorn University มหาวิทยาลัยศิลปากร
ISSN 1513-4717
1
เก็บที่ ห้อง 13516
178
วารสาร
วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ISSN 0858-4540
1
เก็บที่ ห้อง 13516
179
วารสาร
วารสารรูสมิแล ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ISSN 0858-2068
1
เก็บที่ ห้อง 13516
180
วารสาร
Confucius institute Confucius institute
ISSN 1674-1781
1
เก็บที่ ห้อง 13516
181
วารสาร
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ISSN 0125-6985
2
เก็บที่ ห้อง 13516 (อ.อ้อม ยืม)
182
วารสาร
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุรนารี
ISSN 1905-9329
1
เก็บที่ ห้อง 13516 (อ.อ้อม ยืม)
183
วารสาร
วารสารการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ISSN 3339077
1
เก็บที่ ห้อง 13516
184
วารสาร
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ISSN 1686-6541
1
เก็บที่ ห้อง 13516
185
วารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ISSN 1513-9514
1
เก็บที่ ห้อง 13516
186
วารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ISSN 0857-5428
1
เก็บที่ ห้อง 13516
187
วารสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ISSN 0125-0892
1
เก็บที่ ห้อง 13516
188
วารสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ISSN 0125-0892
1
เก็บที่ ห้อง 13516
189
วารสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ISSN 0125-0892
1
เก็บที่ ห้อง 13516
190
วารสาร
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ISSN 1906-1048
2
เก็บที่ ห้อง 13516
191
วารสาร
วารสารฟ้าเหนือ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ISSN 1906-5329
1
เก็บที่ ห้อง 13516
192
วารสาร
วารสารวิชาการของเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISSN 2229-1997
1
เก็บที่ ห้อง 13516
193
วารสาร
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ISSN 1686-0748
1
เก็บที่ ห้อง 13516
194
วารสาร
วารสารสงขลานครินทร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ISSN 0859-1113
1
เก็บที่ ห้อง 13516 (อ.อ้อม ยืม)
195
วารสาร
วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ISSN 1905-3746
1
เก็บที่ ห้อง 13516
196
วารสาร
วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISSN 1905-5986
1
เก็บที่ ห้อง 13516
197
วารสาร
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ISSN 1685-8234
1
เก็บที่ ห้อง 13516
198
วารสาร
วารสารสื่อพลัง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
1
เก็บที่ ห้อง 13516
199
วารสาร
Journal of Science Technology and Humanities Journal of Science Technology and Humanities
ISSN 1685-6600
1
เก็บที่ ห้อง 13516
200
วารสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ISSN 0125-0892
1
เก็บที่ ห้อง 13516
201
วารสาร
FLLT Journal (Foreign Language Learning and Teaching) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISSN 2229-1989
1
เก็บที่ ห้อง 13516
202
วารสาร
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ISSN 1685-8234
1
เก็บที่ ห้อง 13516
203
วารสาร
วารสารรูสมิแล ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ISSN 0858-2068
1
เก็บที่ ห้อง 13516
204
วารสาร
Journal of International Studies มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ISSN 2228-8864
1
เก็บที่ ห้อง 13516
205
วารสาร
วารสารสวนปรุง โรงพยาบาลสวนปรุง
ISSN 085-72127
1
เก็บที่ ห้อง 13516
206
วารสาร
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ISSN 0859-1113
1
เก็บที่ ห้อง 13516
207
วารสาร
วารสารรูสะมิแล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ISSN 0858-2068
1
เก็บที่ ห้อง 13516
208
วารสาร
Journal of Science Technology and Humanities Journal of Science Technology and Humanities
ISSN 1685-6600
1
เก็บที่ ห้อง 13516
209
วารสาร
วารสารสวนปรุง โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ISSN 085-72127
1
เก็บที่ ห้อง 13516
210
วารสาร
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ISSN 0125-6985
2
เก็บที่ ห้อง 13516
211
วารสาร
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
เก็บที่ ห้อง 13516 (อ.อ้อม ยืม)
212
วารสาร
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ISSN 1685-8234
1
เก็บที่ ห้อง 13516
213
วารสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ISSN 0125-0892
1
เก็บที่ ห้อง 13516
214
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี สวรส. 2553 สู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
1
เก็บที่ ห้อง 13516
215
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1
เก็บที่ ห้อง 13516
216
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี สวรส. 2553 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
-
1
เก็บที่ ห้อง 13516
217
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2554 แผนฯ 11 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ISBN 978-616-235-108-2
1
เก็บที่ ห้อง 13516
218
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
978-974-326-594-5
2
เก็บที่ ห้อง 13516
219
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2553 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1
เก็บที่ ห้อง 13516
220
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2548 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
-
1
เก็บที่ ห้อง 13516
221
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี 2554 องค์กรจัดการความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยึน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ISBN 978-974-299-180-7
2
เก็บที่ ห้อง 13516
222
นิตยาสาร
สาละวินโพสต์ วันดี สันติวุฒิเมธี (บก.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนบ้านอุษาคเนย์
-
1
เก็บที่ ห้อง 13516
223
นิตยาสาร
Design กสานต์ ศิวะบวร
ISSN 1685-4276
1
เก็บที่ ห้อง 13516
224
นิตยาสาร
Moral MagaZine ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
-
1
เก็บที่ ห้อง 13516
225
นิตยาสาร
สาละวินโพสต์ วันดี สันติวุฒิเมธี (บก.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนบ้านอุษาคเนย์
-
1
เก็บที่ ห้อง 13516
226
นิตยาสาร
สาละวินโพสต์ วันดี สันติวุฒิเมธี (บก.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนบ้านอุษาคเนย์
-
1
เก็บที่ ห้อง 13516
227
นิตยาสาร
สาละวินโพสต์ วันดี สันติวุฒิเมธี (บก.) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนบ้านอุษาคเนย์
-
1
เก็บที่ ห้อง 13516
228
นิตยาสาร
Economy
-
1
เก็บที่ ห้อง 13516
229
สารานุกรม
สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลกะเปอร์ จังหวัดระนอง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ISBN 978-974-286-649-5
1
เก็บที่ ห้อง 13516
230
สารานุกรม
สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลเหมาะ จังหวัดพังงา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ISBN 978-974-286-645-7
1
เก็บที่ ห้อง 13516
231
สารานุกรม
สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลกะปง จังหวัดพังงา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ISBN 978-974-286-646-4
1
เก็บที่ ห้อง 13516
232
สารานุกรม
สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลตลิ่งชัน จังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ISBN 978-974-286-650-1
1
เก็บที่ ห้อง 13516
233
สารานุกรม
สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ISBN 978-974-286-660-0
1
เก็บที่ ห้อง 13516
234
สารานุกรม
สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ISBN 978-974-286-659-4
1
เก็บที่ ห้อง 13516
235
สารานุกรม
สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ISBN 978-974-286-658-7
1
เก็บที่ ห้อง 13516
236
สารานุกรม
สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลเทพกระษัตรี จังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ISBN 978-974-286-657-0
1
เก็บที่ ห้อง 13516
237
สารานุกรม
สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ISBN 978-974-286-656-3
1
เก็บที่ ห้อง 13516
238
สารานุกรม
สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลคลองขนาน จังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ISBN 978-974-286-654-9
1
เก็บที่ ห้อง 13516
239
สารานุกรม
สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลเขาทอง จังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ISBN 978-974-286-655-6
1
เก็บที่ ห้อง 13516
240
สารานุกรม
สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลเขาคราม จังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ISBN 978-974-286-653-2
1
เก็บที่ ห้อง 13516
241
สารานุกรม
สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลคอลองประสงค์ จังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ISBN 978-974-286-652-5
1
เก็บที่ ห้อง 13516
242
สารานุกรม
สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลเกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ISBN 978-974-286-651-8
1
เก็บที่ ห้อง 13516
243
สารานุกรม
สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลม่วงกลวง จังหวัดระนอง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ISBN 978-974-286-648-8
1
เก็บที่ ห้อง 13516
244
สารานุกรม
สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลท่านา จังหวัดพังงา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ISBN 978-974-286-661-7
1
เก็บที่ ห้อง 13516
245
สารานุกรม
สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลเหล จังหวัดพังงา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ISBN 978-974-286-644-0
1
เก็บที่ ห้อง 13516
246
สารานุกรม
สารานุกรรม เปิดโลกปิโตรเคมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ISBN 978-974-496-257-7
1
เก็บที่ ห้อง 13516
247
สารานุกรม
สารานุกรมความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลรมณีย์ จังหวัดพังงา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ISBN 978-974-286-647-1
1
เก็บที่ ห้อง 13516