ที่
ประเภท
ขื่อเอกสาร
ผู้มอบ
IBSN
จำนวน
หมายเหตุ
1
วารสาร
วารสารการค้าโลก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
1685-7712
1
เก็บที่ ห้อง 13516
2
วารสาร
วารสารรูสะมิแล ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
0858-2068
1
เก็บที่ ห้อง 13516
3
วารสาร
วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1905-5986
1
เก็บที่ ห้อง 13516
4
วารสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0125-0892
1
เก็บที่ ห้อง 13516
5
วารสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0125-0892
1
เก็บที่ ห้อง 13516
6
วารสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0125-0892
1
เก็บที่ ห้อง 13516
7
วารสาร
วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
1686-0748
1
เก็บที่ ห้อง 13516
8
วารสาร
วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
1686-0748
1
เก็บที่ ห้อง 13516
9
วารสาร
วารสารความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
1686-0748
1
เก็บที่ ห้อง 13516
10
วารสาร
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำเนียบรัฐบาล
1685-8234
1
เก็บที่ ห้อง 13516
11
วารสาร
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
0125-6985
2
เก็บที่ ห้อง 13516
12
วารสาร
วารสารการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์
2229-077x
2
เก็บที่ ห้อง 13516
13
วารสาร
วารสารสวนปรุง โรงพยาบาลสวนปรุง
ไม่มี
1
เก็บที่ ห้อง 13516
14
วารสาร
วารสารวาระพิเศษ ครบรอบ1 ปี UMDC UMDC ม.ทักษิณ
ไม่มี
1
เก็บที่ ห้อง 13516
15
วารสาร
วารสาร สออ.ประเทศไทย สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย
1513-0975
1
เก็บที่ ห้อง 13516
16
วารสาร
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
1905-3630
1
เก็บที่ ห้อง 13516
17
วารสาร
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
1905-3630
1
เก็บที่ ห้อง 13516
18
วารสาร
วารสารการพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
1905-3630
1
เก็บที่ ห้อง 13516
19
วารสาร
วารสารสื่อพลัง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
1
เก็บที่ ห้อง 13516
20
วารสาร
วารสารสื่อพลัง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
1
เก็บที่ ห้อง 13516
21
วารสาร
วารสารจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ เพ็ญนภา ไพศาลศุภนิมิต บก.
1
เก็บที่ ห้อง 13516
22
วารสาร
วารสารรักษ์ พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน
1
เก็บที่ ห้อง 13516
23
วารสาร
วารสารวิชาการ ศิลปศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.)
1906-5949
1
เก็บที่ ห้อง 13516
24
วารสาร
วารสารวิชาการนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ISBN 974-451-148-6
1
เก็บที่ ห้อง 13516
25
วารสาร
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
0125-6985
1
เก็บที่ ห้อง 13516
26
วารสาร
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1905-3959
1
เก็บที่ ห้อง 13516
27
วารสาร
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
1906-7208
1
เก็บที่ ห้อง 13516
28
วารสาร
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
1906-6023
1
เก็บที่ ห้อง 13516
29
วารสาร
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
1906-6023
1
เก็บที่ ห้อง 13516
30
วารสาร
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0859-2055
1
เก็บที่ ห้อง 13516
31
วารสาร
วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
2228-8864
1
เก็บที่ ห้อง 13516
32
วารสาร
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ไม่มี
1
เก็บที่ ห้อง 13516
33
วารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1513-9514
1
เก็บที่ ห้อง 13516
34
วารสาร
วารสารรูสะมิแล ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
0858-2068
1
เก็บที่ ห้อง 13516
35
วารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1513-9514
1
เก็บที่ ห้อง 13516
36
วารสาร
วารสารสารสนเทศภูมิศาสตร์นเรศวร ร.อ.ดร.อนุชิต วงศาโรจน์ (บก.)
2228-818x
1
เก็บที่ ห้อง 13516
37
วารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร
0857-5428
1
เก็บที่ ห้อง 13516
38
วารสาร
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ ม.ขอนแก่น
1686-6541
1
เก็บที่ ห้อง 13516
39
วารสาร
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ ม.ขอนแก่น
1686-6541
1
เก็บที่ ห้อง 13516
40
วารสาร
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ ม.ขอนแก่น
1686-6541
1
เก็บที่ ห้อง 13516
41
วารสาร
วาสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
0859-1113
1
เก็บที่ ห้อง 13516
42
วารสาร
วาสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
0859-1113
1
เก็บที่ ห้อง 13516
43
วารสาร
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ศักดินา บุญเปี่ยม ม.บูรพา
0858-4540
1
เก็บที่ ห้อง 13516
44
วารสาร
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ศักดินา บุญเปี่ยม ม.บูรพา
0858-4540
1
เก็บที่ ห้อง 13516
45
วารสาร
วารสารสวนปรุง โรงพยาบาลสวนปรุง
ไม่มี
1
เก็บที่ ห้อง 13516
46
วารสาร
วารสารสมาคมจิตแพทย์ แห่งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ISSN 0125-6985
1
เก็บที่ ห้อง 13516
47
วารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
1513-9514
1
เก็บที่ ห้อง 13516
48
วารสาร
วารสารรูสมิแล ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ISSN 0858-2068
1
เก็บที่ ห้อง 13516
49
วารสาร
วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
0858-8325
1
เก็บที่ ห้อง 13516
50
วารสาร
วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ISSN 1905-3746
1
เก็บที่ ห้อง 13516
51
วารสาร
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ISSN 0859-1113
1
เก็บที่ ห้อง 13516
52
วารสาร
วารสารสวนปรุง โรงพยาบาลสวนปรุง
ISSN 085-72127
1
เก็บที่ ห้อง 13516
53
วารสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ISSN 0125-0892
1
เก็บที่ ห้อง 13516
54
วารสาร
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ISSN 1685-8234
1
เก็บที่ ห้อง 13516
55
วารสาร
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
เก็บที่ ห้อง 13516 (อ.อ้อม ยืม)
56
วารสาร
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ISSN 0125-6985
2
เก็บที่ ห้อง 13516
57
วารสาร
วารสารสวนปรุง โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ISSN 085-72127
1
เก็บที่ ห้อง 13516
58
วารสาร
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ISSN 1686-6541
1
เก็บที่ ห้อง 13516
59
วารสาร
Journal of International Studies มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ISSN 2228-8864
1
เก็บที่ ห้อง 13516
60
วารสาร
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
1
เก็บที่ ห้อง 13516
61
วารสาร
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ISSN 1685-8234
1
เก็บที่ ห้อง 13516
62
วารสาร
FLLT Journal (Foreign Language Learning and Teaching) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISSN 2229-1989
1
เก็บที่ ห้อง 13516
63
วารสาร
วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
ISSN 1686-0748
1
เก็บที่ ห้อง 13516
64
วารสาร
Journal of Science Technology and Humanities Journal of Science Technology and Humanities
ISSN 1685-6600
1
เก็บที่ ห้อง 13516
65
วารสาร
Journal of Science Technology and Humanities Journal of Science Technology and Humanities
ISSN 1685-6600
1
เก็บที่ ห้อง 13516
66
วารสาร
วารสารสื่อพลัง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
1
เก็บที่ ห้อง 13516
67
วารสาร
วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ISSN 1685-8234
1
เก็บที่ ห้อง 13516
68
วารสาร
วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISSN 1905-5986
1
เก็บที่ ห้อง 13516
69
วารสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ISSN 0125-0892
1
เก็บที่ ห้อง 13516
70
วารสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ISSN 0125-0892
1
เก็บที่ ห้อง 13516
71
วารสาร
วารสารรูสะมิแล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ISSN 0858-2068
1
เก็บที่ ห้อง 13516
72
วารสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ISSN 0125-0892
1
เก็บที่ ห้อง 13516
73
วารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ISSN 1513-9514
1
เก็บที่ ห้อง 13516
74
วารสาร
วารสาร KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Business and economies) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ISSN 1685-2532
2
เก็บที่ ห้อง 13516
75
วารสาร
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ISSN 1906-7208
1
เก็บที่ ห้อง 13516
76
วารสาร
Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts Silpakorn University มหาวิทยาลัยศิลปากร
ISSN 1513-4717
1
เก็บที่ ห้อง 13516
77
วารสาร
วารสารวิชาการของเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISSN 2229-1997
1
เก็บที่ ห้อง 13516
78
วารสาร
วารสารรูสมิแล ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ISSN 0858-2068
1
เก็บที่ ห้อง 13516
79
วารสาร
Confucius institute Confucius institute
ISSN 1674-1781
1
เก็บที่ ห้อง 13516
80
วารสาร
วารสารการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ISSN 3339077
1
เก็บที่ ห้อง 13516
81
วารสาร
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ISSN 1686-6541
1
เก็บที่ ห้อง 13516
82
วารสาร
วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ISSN 0858-4540
1
เก็บที่ ห้อง 13516
83
วารสาร
วารสารฟ้าเหนือ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ISSN 1906-5329
1
เก็บที่ ห้อง 13516
84
วารสาร
วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ISSN 978-974-13-0571-1
1
เก็บที่ ห้อง 13516
85
วารสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ISSN 0125-0892
1
เก็บที่ ห้อง 13516
86
วารสาร
วารสารเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ISSN 0125-0892
1
เก็บที่ ห้อง 13516
87
วารสาร
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ISSN 0857-5428
1
เก็บที่ ห้อง 13516
88
วารสาร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ISSN 1513-9514
1
เก็บที่ ห้อง 13516
89
วารสาร
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุรนารี
ISSN 1905-9329
1
เก็บที่ ห้อง 13516 (อ.อ้อม ยืม)
90
วารสาร
วารสารสงขลานครินทร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ISSN 0859-1113
1
เก็บที่ ห้อง 13516 (อ.อ้อม ยืม)
91
วารสาร
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ISSN 0125-6985
2
เก็บที่ ห้อง 13516 (อ.อ้อม ยืม)
92
วารสาร
วารสารสงขลานครินทร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ISSN 0859-1113
1
เก็บที่ ห้อง 13516
93
วารสาร
วารสารแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ISSN 0125-1171
1
เก็บที่ ห้อง 13516
94
วารสาร
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยขอนแก่น
ISSN 1906-6023
1
เก็บที่ ห้อง 13516
95
วารสาร
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ISSN 1906-1048
2
เก็บที่ ห้อง 13516