HUSO EMAIL : husotsu@hotmail.com ; husotsu@gmail.com | FB: www.facebook.com/huso.tsu
 
 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประกาศ/คำสั่งแต่งตั้ง

 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีที่ 5)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีที่ 5) เพิ่มเติม
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีที่ 6)_1
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีที่ 6)_2
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีที่ 7)_1
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีที่ 7 )_2
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีที่ 7 ฉบับเปลี่ยนแปลง)_1
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีที่ 7 ฉบับเปลี่ยนแปลง)_2
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีที่ 7 ฉบับเพิ่มเติม)
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีที่ 8 ฉบับแก้ไข)_1
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีที่ 8 ฉบับแก้ไข)_2