การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับคณะ  05/06/2017 - 01/12/2017
ฝ่ายแผนงานมหาวิทยาลัย พบปะคณะฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค   02/06/2017 - 01/01/2018
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "เตรียมความพร้อมการปฏิบัติ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ"   02/06/2017 - 01/01/2018
ต้อนรับ Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน   03/05/2017 - 01/01/2018
Happy Society: ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ  03/05/2017 - 01/01/2018
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาจารย์ เรื่อง “เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการคิด”  27/04/2017 - 01/01/2018
พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสเพื่อขอพร สืบสานประเพณีไทย หลอมรวมใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Happy Soul  10/04/2017 - 01/01/2018
งานสัปดาห์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 5  04/04/2017 - 01/01/2018
โครงการสัมมนาเครือข่ายวิจัยระดับปริญญาตรีสังคมศึกษา   24/03/2017 - 01/12/2018
ร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยทักษิณ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560  24/03/2017 - 01/12/2018
ต้อนรับบุคลากรจาก รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย   20/03/2017 - 01/01/2018
HUSO GAMES ครั้งที่ 5 "มนุษยาน้อมใจ ธ สถิตใจไทยนิรันดร์"  14/03/2017 - 01/01/2018
เทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ในประเทศไทย ครั้งที่5 จังหวัดสงขลา  27/02/2017 - 01/01/2018
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  22/02/2017 - 01/01/2018
การแข่งขันทักษะความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  22/02/2017 - 01/01/2018
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศรรตวรรษที่ 21 ภาษากับอาชีพ : การเขียนบทละคร  22/02/2017 - 01/01/2018
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  22/02/2017 - 01/12/2018
ประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9  15/02/2017 - 01/01/2018
งานเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 9  08/02/2017 - 01/01/2018
ค่ายนานาชาติ The Intercultural Expedition Camp  06/02/2017 - 01/01/2018
สัปดาห์วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2560  06/02/2017 - 01/01/2018
ต้อนรับโรงเรียนสตูลวิทยา (26 ม.ค.60)  27/01/2017 - 01/01/2018
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2559  26/01/2017 - 01/01/2018
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560  27/12/2016 - 01/01/2018
โครงการภาคสนาม 4 ชั้นปี สาขาวิชาภูมิศาสตร์  27/12/2016 - 01/01/2018
งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560  21/12/2016 - 01/12/2017
พิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  21/12/2016 - 01/01/2017
โครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   29/11/2016 - 01/01/2018
กิจกรรมบรรยายพิเศษ “จิตวิทยาในการพูดและนำเสนอ”  29/11/2016 - 01/01/2018
พิธีมอบเข็มรุ่น นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 24  28/11/2016 - 01/01/2017
GIS DAY 2016  18/11/2016 - 01/01/2017
โครงการอบรมบุคลิกนักประชาสัมพันธ์  17/11/2016 - 01/01/2017
โครงการสหกิจศึกษาของนิสิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ  17/11/2016 - 01/01/2017
กิจกรรมอ่านล้อมเมือง Extra   27/10/2016 - 01/01/2018
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558  04/10/2016 - 01/01/2018
โครงการเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 12 ณ วัดสามบ่อ ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา  29/08/2016 - 01/01/2018
โครงการสัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ : หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ  22/08/2016 - 01/01/2018
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิชาชีพสารสนเทศ : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิตอล   22/08/2016 - 01/01/2018
โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”ครั้งที่ 9  19/08/2016 - 01/01/2018
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม หลักสูตรภาษาจีน : เทคนิคการเรียนรู้และการออกเสียงภาษาจีนกลางมาตรฐาน  16/08/2016 - 01/01/2018
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนหลักสูตรภาษามลายูถิ่น และหลักสูตรภาษามาเลเซีย จากศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารบก   16/08/2016 - 01/01/2018
โครงการแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ครั้งที่ 5   11/08/2016 - 01/01/2018
ต้อนรับ State Islamic University Alauddin of Makassar ,Indonesia  11/08/2016 - 01/01/2018
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2559  28/07/2016 - 01/01/2018
โครงการ“สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2559”  22/07/2016 - 01/01/2018
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น กับ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี  15/07/2016 - 01/01/2018
ชุมคน ชุมชน คนใต้ ครั้งที่ 7 “ชนบทภาคใต้ : ประชาธิปไตยบนความเคลื่อนไหว”   15/07/2016 - 01/01/2018
โครงการประกวดละครภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคใต้(Southern Folklore English Plays Competition)  29/06/2016 - 01/01/2018
โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะฯและการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2560 "จากความหลากหลายสู่ความเป็นหนึ่ง"   28/06/2016 - 01/01/2018
ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยครูกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน (14 มิ.ย.59)  28/06/2016 - 01/01/2018
โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15  31/05/2016 - 01/01/2017
ประมวลภาพการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาการสัมมนาเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15  31/05/2016 - 01/01/2017
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัล Champ of the Champ ในโครงการสืบสานประเพณีมนุษยฯ - วจก. ครั้งที่ 17  25/04/2016 - 01/01/2017
โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ "แหลงใต้บายใจ"  21/04/2016 - 01/01/2017
โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2559  30/03/2016 - 01/01/2017
อาเซียนเสวนาครั้งที่ 15 เรื่อง เงิน สินค้า ตลาด และผู้ประกอบการในเศรษฐกิจข้ามแดนไทย-พม่า-มาเลเซีย  11/03/2016 - 01/01/2017
บรรยาย“แนวคิดทฤษฎีคติชนสมัยใหม่ และการนำมาใช้ศึกษาข้อมูลคติชนภาคสนาม”  07/03/2016 - 01/01/2017
กิจกรรมบรรยาย หัวข้อ “Ethnic Groups in Southeast Asia : Research and sustainable Development”  07/03/2016 - 01/01/2017
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  02/03/2016 - 01/01/2017
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  02/03/2016 - 01/01/2017
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดทำผลงานเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  24/02/2016 - 01/01/2017
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยสารคามและศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)  23/02/2016 - 01/01/2017
HUSO GAME ครั้งที่ 4  18/02/2016 - 01/01/2017
กิจกรรม “นำเสนอบทเรียน…งานอาสาสมัคร : บทเรียนนอกห้องเรียน"  09/02/2016 - 01/01/2017
โครงการสัปดาห์วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก   05/02/2016 - 01/01/2017
กิจกรรมบรรยายพลังวรรณกรรมกับการสร้างสรรค์สังคม โดย ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ธัญญา  05/02/2016 - 01/01/2017
งาน Bunkasai ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ครั้งที่ 8 และโครงการ Kanji Battle ท้าประลองอักษรคันจิ ครั้งที่ 6  02/02/2016 - 01/01/2017
โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน 2559  01/02/2016 - 01/01/2017
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  01/02/2016 - 01/01/2017
พิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2558  20/01/2016 - 01/01/2018
โครงการแข่งขันทักษะความรู้ทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 12  20/01/2016 - 01/01/2017
ลงนามความร่วมมือดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิบุคคลของคนไทยพลัดถิ่น  18/01/2016 - 01/01/2017
พิธีมอบรางวัลสุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์  15/01/2016 - 01/01/2017
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : การ “พัฒนา”นิสิตเพื่อความเป็น “พลเมือง”  07/01/2016 - 01/01/2016
มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ 2559  04/01/2016 - 01/01/2016
กีฬาสีเชื่อมความสามัคคี มหาวิทยาลัยทักษิณ  29/12/2015 - 01/01/2016
ประมวลภาพงานเลี้ยงปีใหม่ 2559   25/12/2015 - 01/01/2018
ประชุมคณะทำงาน การจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2558  16/12/2015 - 01/08/2016
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตร  08/12/2015 - 01/01/2016
MOU การจัดตั้งศูนย์สอบ TOEFL ITP  30/11/2015 - 01/01/2017
ต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม  16/10/2015 - 01/01/2018
สัปดาห์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 4 : คุณ (ฆ่า) ค่า สิทธิมนุษยชน/ประชาธิปไตย  16/10/2015 - 01/01/2018
โครงการปฐมนิเทศและเปิดบ้านหลักสูตรภาษามลายู  06/10/2015 - 01/01/2018
ปฐมนิเทศนิสิตภายใต้โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนิสิต 3+1  06/10/2015 - 01/01/2018
ต้อนรับนักศึกษาจาก Hussanuddin University ประเทศอินโดนีเซีย  06/10/2015 - 01/01/2018
โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารก้าวสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน รุ่นที่ 1  06/10/2015 - 01/01/2018
วันสถาปนามหาวิทยาลัยและคืนสู่เหย้า วศ. มศว. มทษ. 1 ตุลาคม 2558  06/10/2015 - 01/01/2018
โครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาพใต้ประจำปี 2558  06/10/2015 - 01/01/2018
ประมวลภาพ “ษัษฏิพรรษรัตนกวินทรสิรินธร  06/10/2015 - 01/01/2018
ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยชุมชนเทพา  06/10/2015 - 01/02/2016
โครงการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์สถาบันบริการสารสนเทศ  06/10/2015 - 01/01/2018
โครงการสัมมนาทางวิชาการครูภาษาจีน เรื่อง เทคนิคการสอนการออกข้อสอบ  06/10/2015 - 01/01/2018
ประมวลภาพแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ  06/10/2015 - 01/01/2015
ประมวลภาพโครงการเทศน์มหาชาติ ครั้งที่ 11  06/10/2015 - 01/01/2018
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 “วันทาคุรุนฤนาถ”   06/10/2015 - 01/01/2018
ชม ชิม โชว์ HUSO OPEN HOUSE 2015  06/10/2015 - 01/01/2018
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557   06/10/2015 - 01/01/2018
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558   06/10/2015 - 01/01/2018
“Big Day เฮใหญ่ ร่วมใจพัฒนาคณะ”  06/10/2015 - 01/03/2018
งานเทศกาลไหว้พระจันทร์  06/10/2015 - 01/01/2018
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  10/08/2015 - 01/01/2017
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  10/08/2015 - 01/01/2018
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558  29/07/2015 - 01/01/2016
ประชุมรับทราบรายละเอียดการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้   10/07/2015 - 01/01/2016
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์   10/07/2015 - 01/01/2016
“คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ” ระดมคณาจารย์-บุคลากร-นิสิตบ่มให้เป็นนักเขียนหวังแปรวิชาการสู่สังคม  30/06/2015 - 01/01/2016
ระดมความคิดสรรหานักวิจัยรุ่นกลางรุ่นใหม่  24/06/2015 - 01/01/2016
18 มิ.ย 58 การจัดการความรู้ด้านการวิจัย   19/06/2015 - 01/09/2016
17-18 การประกันคุณภาพหลักสูตร ครั้งที่ 2  19/06/2015 - 01/08/2016
สัมมนาประจำปี "จากความหลากหลายสู่ความเป็นหนึ่ง" คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  08/06/2015 - 29/08/2017
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย  02/06/2015 - 01/11/2016
โครงการนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย  02/06/2015 - 29/10/2016
โครงการพัฒนาครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศการสอน  02/06/2015 - 30/08/2016
ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณาจารย์ จาก มหาวิทยาลัยครูกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต 3+1  20/05/2015 - 01/06/2016
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินและมหาวิทยาลัยซุนยัตเซน สาธารณรัฐประชาชนจีน  06/05/2015 - 01/01/2018
การอบรม Zoo Volunteer รุ่นที่ 6 ณ สวนสัตว์สงขลา  27/04/2015 - 01/01/2018
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2  27/04/2015 - 01/01/2018
กีฬาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557  23/04/2015 - 01/01/2018
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางภาษา  22/04/2015 - 01/01/2018
ศึกษาดูงานด้านการจัดการและบริหารทรัพยากรมนุษย์ ณ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)  20/04/2015 - 01/01/2018
รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส ของคณะฯ   10/04/2015 - 01/01/2018
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558  09/04/2015 - 01/01/2018
โครงการธนาคารนิสิตจิตอาสา  08/04/2015 - 01/01/2018
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Doc)   08/04/2015 - 01/01/2018
โครงการภาษากับอาชีพ : เทคนิคการเป็นผู้นำเสวนา   02/04/2015 - 01/01/2018
โครงการประชุมวิชาการ“ประวัติศาสตร์ภาคใต้” ครั้งที่ ๑  31/03/2015 - 01/01/2018
โครงการบรรยายสาธารณะและพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น  26/03/2015 - 01/01/2018
ม.ทักษิณ จับมือ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกตรจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ  17/03/2015 - 01/01/2018
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกสอน วิชาเอกภาษาไทย  13/03/2015 - 01/01/2018
กิจกรรมวันสถาปนา มหาวิทยาลัย  13/03/2015 - 01/01/2018
การประชุมประเด็นสังคมเป็นสุขเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สงขลา 2570  13/03/2015 - 31/03/2016
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา  13/03/2015 - 01/01/2018
ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณปีการศึกษา 2558  13/03/2015 - 01/01/2018
กีฬาประเพณีมนุษย์-วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 16“อินทนิลเกมส์”  13/03/2015 - 01/01/2018
งานวิจัยระบบรางมุ่งเป้าเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ ครั้งที่ 1  13/03/2015 - 01/01/2018