เชิดชูเกียรติบุคลากรและนิสิต
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาสังคมวิทยา