เชิดชูเกียรติบุคลากรและนิสิต
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธีรพร ทองขะโชค ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาบริหารธุรกิจ