เชิดชูเกียรติบุคลากรและนิสิต
ขอแสดงความยินกับ อ.วไลพร ศาสนประดิษฐ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์