เชิดชูเกียรติบุคลากรและนิสิต
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์