เชิดชูเกียรติบุคลากรและนิสิต
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ สุวรรณแข ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์