เชิดชูเกียรติบุคลากรและนิสิต
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"