เชิดชูเกียรติบุคลากรและนิสิต
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.พัชลินจ์ จีนนุ่น ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาภาษาไทย