เชิดชูเกียรติบุคลากรและนิสิต
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อดิศร ศักดิ์สูง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์