เชิดชูเกียรติบุคลากรและนิสิต
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มาโนช ดินลานสกูล ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานนะ "ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา" (สาขาวรรณศิลป์) ประจำปี 2560