หน่วยวิจัยประชาธิปไตยชุมชนเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
Community Democracy Unit for Development (CODE-TSU)
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สนับสนุนโดย
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หลักการและเหตุผล
- เป้าหมายของหน่วยวิจัย
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
- บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุน
- ผลงานตีพิมพ์
- เงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน
- นักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมหน่วยวิจัย
- ฐานข้อมูล/website
- ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์
- รูปภาพจากการดำเนินกิจกรรม
 
 
 
วัตถุประสงค์
   
  (1) เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของชุมชนภาคใต้ในมิติต่าง เช่น เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ที่ส่งผลการเปลี่ยนแปลง การนิยามและให้ความหมายของ “การเมือง” “ประชาธิปไตย” และ “การพัฒนา” ของ “ชุมชนภาคใต้” 
(2) เพื่อศึกษาและสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยชุมชนและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นภาคใต้  
(3) เพื่อเป็นเวทีและพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยชุมชนและการพัฒนา การร่วมกันหนุนสร้างประชาธิปไตยชุมชนที่สัมพันธ์กับการเมือง ประชาธิปไตย การพัฒนาในระดับชาติ และการแสวงหาแนวทางก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองโดยมีจุดเริ่มต้น/ ตั้งต้นที่ชุมชน ระหว่างฝ่ายต่างๆในสังคม/ ชุมชนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นภาคชุมชน  นักวิชาการ นักพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคราชการ