หน่วยวิจัยประชาธิปไตยชุมชนเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
Community Democracy Unit for Development (CODE-TSU)
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สนับสนุนโดย
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หลักการและเหตุผล
- เป้าหมายของหน่วยวิจัย
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
- บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุน
- ผลงานตีพิมพ์
- เงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน
- นักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมหน่วยวิจัย
- ฐานข้อมูล/website
- ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์
- รูปภาพจากการดำเนินกิจกรรม
 
 
 
เป้าหมายของหน่วยวิจัย
 
  (1) เพื่อรวบรวมรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยชุมชนที่สามารถส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติการทางการเมืองและการพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆที่เป็นที่สนใจอยู่ในปัจจุบัน เช่น ชุมชนจัดการตนเอง ธรรมนูญชุมชน เป็นต้น
  (2) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยชุมชนที่สามารถหนุนเสริม สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างประชาธิปไตยระดับชุมชนและการเมืองภาคประชาชนร่วมกับขบวนการทางสังคมอื่นๆ เช่น เครือข่ายประชาชนและประชาสังคมในภาคใต้ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เป็นต้น
  (3) เพื่อสร้าง “พื้นที่” ความร่วมมือระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระดับชุมชน ได้แก่ มหาวิทยาลัย ชุมชน ท้องที่ และท้องถิ่น เพื่อร่วมกันริเริ่มผลักดันเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเมืองในระดับต่างๆ