หน่วยวิจัยประชาธิปไตยชุมชนเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
Community Democracy Unit for Development (CODE-TSU)
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สนับสนุนโดย
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หลักการและเหตุผล
- เป้าหมายของหน่วยวิจัย
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
- บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุน
- ผลงานตีพิมพ์
- เงินทุนที่ได้รับการสนับสนุน
- นักวิจัยใหม่ที่เข้าร่วมหน่วยวิจัย
- ฐานข้อมูล/website
- ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์
- รูปภาพจากการดำเนินกิจกรรม
 
 
 
จำนวนบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุน
   
  ระดับปริญญาโท  
   
  ชื่อ-สกุล: นางสาวหฤทัย  เวชศาสตร์
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์: วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ชุมชนควนกาหลงในรอบ 5 ทศวรรษ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร. ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: อ.สถาพร ศรีสัจจัง   สังกัดสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ปีการศึกษา: 2557
   
  ชื่อ-สกุล: นางสาวหฤทัย  เวชศาสตร์
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์: วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ชุมชนควนกาหลงในรอบ 5 ทศวรรษ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร. ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: อ.สถาพร ศรีสัจจัง   สังกัดสถาบันทักษิณคดีศึกษา
ปีการศึกษา: 2555
   
  ชื่อ-สกุล: นางสาวธันยพร  ขุนราช
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์: "เกลอ" : ระบบคุณค่าในสังคมเปลี่ยนผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร. พรพันธ์  เขมคุณาศัย  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: รศ.ดร. ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีการศึกษา: 2555
   
  ชื่อ-สกุล: นางสาวอัคริมา  พลกำจัด
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์: ธรรมนูญลุ่มน้ำภูมี : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมชุมชนท่าชะมวง จ.สงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร. ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: อ.ดร.พรไทย  ศิริสาธิตกิจ   สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีการศึกษา: 2557
   
  ระดับปริญญาเอก   
   
  ชื่อ-สกุล: นางมนัสวาส  กุลวงศ์
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์: พลวัตของตลาดน้ำและการประกอบสร้างความหมายของตลาดน้ำในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัสงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร. ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: รศ.ดร. พรพันธุ์  เขมคุณาศัย  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ปีการศึกษา: 2555
   
  ชื่อ-สกุล: นางซารีนา  ดือเร๊ะ
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ : วิถีและพลัง ‘ซูรอ’ กับชุมชนมุสลิมในอำเภอแว้ง จังหวัด นราธิวาส
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร. ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: รศ.ดร. พรพันธุ์  เขมคุณาศัย  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีการศึกษา: 2555
   
   ชื่อ-สกุล: นายบุญเลิศ  จันทระ
ชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ : การจัดการทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษากรณีชุมชนบ้านธรรมโฆษ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร. ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: อ.ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: รศ.กิตติ  ตันไทย สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีการศึกษา: 2555